Results of magnetometric observations of the Chernihiv regional magnetic anomaly

2013;
: pp. 160-167
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
4
Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine
5
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The temporal dynamics of Chernihiv regional magnetic anomaly is investigated on the basis on magnetometric observations from 2008 to 2012. During those four years the geomagnetic field induction module increased by 140 nT. Against this background the minor temporary changes of anomalies ΔB of regional (ΔΔB<1.0 nT/year) and local (ΔΔB>±1,5 nT/year) character was distinguished. The first of these changes is well interpreted by the magnetizing induction of the anomaly source and the second ones – predictably by fluid processes in the deep geodynamic active boundary faults of the Dnieper-Donets rift.

1. Berljand N.G., Cirel' V.S. O nalichii v geomag-nitnom pole krupnyh regional'nyh anomalij // Geomagnetizm i ajeronomija. - 1974. - XIV, № 3. - S. 530-537.
2. Heofizychna osnova tektonichnoi karty Ukrainy. Skhe¬ma rozlomno-blokovoi tektoniky (dlia Skhidno-Yevro¬pei¬skoi platformy), epibaikalskoho i epipaleo¬zoiskoho (dlia Zakhidno-Yevropeiskoi platformy ta Skifskoi plyty) fundamentu Ukrainy. Massh¬tabu 1 : 1 000 000. - Minekore¬sursiv Ukrainy, PDRHP "Pivnichheolohiia". -2002. - 2 lysta.
3. Zavojskaja I.N., Mishhenko Ju.P. Prostranstvenno-vremennaja struktura dlitel'nyh geomagnit-nyh variacij na Krymskom poluostrove // Is-sledovanie geomagnitnogo polja i paleomagne-tizma. - K.: Nauk. dumka. - 1983. - S. 40-47.
4. Krutihovskaja Z.A. Glubinnye magnitnye neodno-rodnosti: mif ili dejstvitel'nost'? // Geo-fiz. zhurn. - 1986. - 8, № 5. - S. 3-23.
5. Krutihovskaja Z.A., Mel'nichuk Je.V., Slonic-kaja S.G., Orljuk M.I. Regional'nye magnitnye anomalii i melkomasshtabnoe prognozirova-nie poleznyh iskopaemyh // DAN USSR. -1985. - № 4, Ser. B. - S. 37-43.
6. Krutykhovska Z.O, Pashkevych I.K., Rusakov O.M., Soloviov V.D. Nazemna absoliutna mahnitna ziomka terytorii Ukrainskoi RSR // Visn. URSR. - 1973. - № 9. - S. 101-102.
7. Maksimchuk V.E., Orljuk M.I., Gorodiskij Ju.N., Kuznecova V.G., Chobotok I.A. Korotkoperiod-nye variacii geomagnitnogo polja T v cen-tral'noj chasti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny // Geofiz. zhurn. - 1996. - T. 18, № 3. - S. 52-57.
8. Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznietsova V. Dy-namika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. - Lviv: Yevrosvit. - 2001. - 308 s.
9. Maksimchuk V.E., Gorodis'kij Ju.M., Kuzneco-va V.G., Orljuk M.I., Pashkevich I.K. Tektono-magnitnye issledovanija na jugo-zapadnoj ok-raine Vostochno-Evropejskoj platformy // Dop. AN URSR. - 1991. - № 7. - S. 16-21.
10. Maksymchuk V.Iu., Orliuk M.I., Trehubenko V.I., Horodyskyi Yu.M., Miasoiedov V.P., Naka-lov Ye.F. Nazemna absoliutna mahnitna ziomka na opornii merezhi punktiv vikovoho khodu v Ukraini dlia epokhy 2005 roku // Heofyz. zhurn. - 2010. - T. 32, № 6. - S. 102-116.
11. Nechaieva T.S., Shymkiv L.M., Horkavko V.M. Karta anomalnoho mahnitnoho polia (ΔT)a Ukrainy m-bu 1 : 1 000 000. - Kyiv. - 2002. - 1 lyst.
12. Orljuk M.I. Prostranstvennye i prostranstven-no-vremennye magnitnye modeli raznorango-vyh struk¬tur litosfery kontinental'nogo ti-pa // Geofiz. zhurn. - 2000. - T. 22, № 6. -S. 148-165.
13. Orljuk M.I., Maksimchuk V.E., Vakarchuk G.I., Che-pil' P.M. Magnitometricheskie issledovanija pri regional'nom i lokal'nom prognoze nef-tegazonosnosti zemnoj kory Dneprovsko-Do-neckoj vpadiny // Geofiz. zhurn. - 1998. -T. 20, № 3. - S. 92-102.
14. Orliuk M.I., Pashkevych I.K. Otsinka namahnichenosti konsolidovanoi kory Dniprovsko-Donetskoho avlakohenu // Dop. AN Ukrainy. - 1994. - № 5. - S. 125-128.
15. Orljuk M.I., Romenec A.A. Struktura i dinamika glavnogo magnitnogo polja Zemli na ee poverh-nosti i v blizhnem kosmose // Odessa astrono-mical publications. -2011. - Vol. 24. - P. 124-129.
16. Orljuk M.I., Romenec A.A., Bakarzhieva M.I., Mar¬chenko A.V., Lebed' T.V. Metodika i pervye rezul'taty magnitometricheskmh issledovanij Chernigovskoj regional'noj magnitnoj anoma¬lii // Materialy Vtoroj mezhdunarodnoj kon¬ferencii "Aktual'nye problemy jelektromag¬nitnyh zondirujushhih sistem". 1-4 oktjabrja 2012 g. Institut geofiziki im.S.I.Subbotina NAN Ukrainy, Kiev. - Conference CD-ROM Proceedings. - S. 70-73.
17. Orljuk M.I., Romenec A.A. Novyj kriterij ocen¬ki prostranstvenno-vremennoj vozmushhennos¬ti magnitnogo polja Zemli i nekotorye aspek¬ty ego ispol'zovanija // Geofiz. zhurn. - 2005. - T. 27, № 6. - S. 1012-1023.
18. Orliuk M.I., Marchenko A.V. Rozrobka 3D mahnitnoi modeli zemnoi kory Skhidno-Yevropeiskoho kra-tonu z vrakhuvanniam sferychnosti Zemli // Heo-dynamika. - 2011. - № 2(11). - S. 224-227.
19. Pashkevich I.K., Markovskij V.S., Orljuk M.I. i dr. Magnitnaja model' litosfery Evropy / Pod red. G.I. Karataeva. - K.: Nauk. dumka, 1990. - 168 s.
20. Pashkevich I.K., Pecherskij D.M., Gorodnic-kij A.M. i dr. Petromagnitnaja model' lito-sfery / Pod red. D.M. Pecherskogo. - K.: Nauk. dumka, 1994. - 176 s.
21. Roze T.N. Regional'nye magnitnye anomalii Uk-rainy i ih svjaz' s geotektonikoj // Uchen. Za-piski Leningr. un-ta, ser.Fiz. nauk. - 1937. - № 3. - S. 123-133.
22. Simonenko T.N. Uslovnaja klassifikacija regio-nal'nyh magnitnyh anomalij // Magnitnye anomalii zemnyh glubin. - K.: Nauk. dumka. - 1976. - S. 5-17.
23. Tektonichna karta Ukrainy: m-b 1 : 1 000 000 / Hol. red. Kruhlov S.S., Hurskyi D.S. - K.: Der-zhavna heolohichna sluzhba, 2004.
24. Fedorova N.V. Modelirovanie dinamiki magnit-nogo polja pri issledovanii prirody Man-chazhskoj anomalii vekovogo hoda // Fizika Ze-mli. - 2005. - № 5. - S. 18-25.
25. Shapiro V.A. Issledovanie vremennoj dinamiki Manchazhskoj regional'noj magnitnoj anoma-lii // Izv. AN SSSR. Fizika Zemli. -1982. - № 8. - S. 65-77.
26. Purucker M. (2011). Planetary magnetic fields of the solar system // http://planetary-mag.net/index.html/
27. Rother G. Untersuchungen des anomalen geomagne¬tischen Feldes - eine Methode zur Lokalisirung der Unterkante der magnetisch wirksamen Erd¬kruste. - Potsdam. - 1979. - 96 p.
28. Verbanac G., Luhr H., Rother M., Korte M., Mandea M. Contributions of the external field to the obser¬vatory annual means and a proposal for their cor¬rections // Earth Planetary Space. - 2007. - 59. - P. 251-257.
https://doi.org/10.1186/BF03353102

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry &#039;0&#039; for key &#039;uid&#039;: INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] =&gt; EgMk8WMIB6dP1wZcSxUKdXYXtCzN0B4kyP9iGuk2ke8 [:db_insert_placeholder_1] =&gt; EgMk8WMIB6dP1wZcSxUKdXYXtCzN0B4kyP9iGuk2ke8 [:db_insert_placeholder_2] =&gt; 0 [:db_insert_placeholder_3] =&gt; 0 [:db_insert_placeholder_4] =&gt; 3.226.122.122 [:db_insert_placeholder_5] =&gt; nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:2021;O:8:&quot;DateTime&quot;:3:{s:4:&quot;date&quot;;s:26:&quot;2023-03-28 05:17:28.000000&quot;;s:13:&quot;timezone_type&quot;;i:3;s:8:&quot;timezone&quot;;s:15:&quot;Europe/Helsinki&quot;;}} [:db_insert_placeholder_6] =&gt; 1679969848 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).