Investigations of anomalous magnetic field and its dynamics upon the oil and gas deposits of Bilche-Volycka zone

2011;
: 326-328
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The results of geomagnetic observations in hydrocarbons deposits zones in the NW part of the Carpathian foredeep’s Bilche-Volycka zone were studied. Peculiarities of local magnetic field and its dynamic temporal variations were investigated. It was stated that upon oil and gas deposits are observed static and dynamic local anomalies connected with supervising tectonic displacements. The conclusion about genetic correlation between local anomalies and oil-and-gas content in the investigated deposits was done.

  1. Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznetsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. Lviv: Yevrosvit. 2001. 306 s.
  2. Maksymchuk V.Iu., Kuderavets R.S. Perspektyvy zastosuvannia mahnitometrii pry poshukakh rodovyshch nafty i hazu // Naftohazova heofizyka ¾ stan ta perspektyvy: mizhnarod.naukovo-praktych.konf., 25-29 trav. 2009 r.: tezy dopov. - Ivano-Frankivsk, 2009. - S.178-181.
  3. Kuderavets R.S., Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M. Heomahnitni modeli rodovyshch vuhlevodniv ta perspektyvnykh struktur tsentralnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny // Naukovyi visnyk IFNTUNH. ¾ 2009. ¾ №1 (19). ¾ S.73-81.