Ukrainian Carpathians in the structure of pancardi (magmatism and geodynamics)

2013;
: pp. 45-60
1
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the National Academy of Science of Ukraine
2
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
3
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the National Academy of Science of Ukraine

Purpose of investigations – to ascertain the position of Ukrainian part of the Carpathian geosyncline in the common structure of the Pannonian-Carpathian-Dinarides region (Pancardi) at different stages of the development. Methodology. Integrated analysis of the peculiarities of different-age magmatism together with other geological-geophysical material and reconstruction of the structure and geodynamics of both the whole Pancardi and the Ukrainian Carpathian in particular at different stages of alpine development. Findings. In the Carpathian region of the Ukraine magmatic complexes of different composition and different age are known:  Mesozoic and Cenozoic ones which connected with different stages of formation of the structure of the Carpathian geosyncline. Mesozoic magmatic formations are widely distributed in several regions in the basement uf the Trascarpathian depression where they are exposed by boreholes, and in the southern slope of the Folded Carpathians where they are observed in natural exposures. According to peculiarities of their location as well as to petrochemical and geochemical indications caused by their different nature, Mesozoic magmatic rocks can be divited into several complexes: Trascarpathian, Vulkhovchyck, Ugolka, Rakhyv-Chyvchyn and  Trostianets. They characterize a destructive stage of alpine development (T3 – K1) when early formed continental crust was thinned, and at some places it was broken with forming of a number of ensimatic troughs. The Cenozoic magmatic formations are exposed by numerous boreholes in the Trascarpathian depression and they come to the surface in the Vyhorlat-Huta range. According to location, age, petrochemical and geochemical indications three complexes are distinguished here: Novoselytsia (Badenian), Dorobrativ (Sarmatian) and Vyhorlat-Huta (Sarmatian-Pannonian). The Cenozoic magmatism, that often is considered as a subduction one, testifies to other geodinamic situation obviously ensialic type of magma, an antidrome character volcanism, its petrochemical and geochemical properties, the connection with relatively shallow magmatic centres in the continental crust indicate the absence of classical subduction here and conformity of volcanism with postcollisional geodynamic regime which presents itself as a process of the beginning of the new strain of the crust. Originality. New geodynamic model of the formation of the structure of Pancardi on the whole and of the Ukrainian Carpathian in particular from the beginning of Mesozoic to the end of Cenozoic. Practical value. Results of investigations open up possibilities to proceed to the problem of  origin and concentration of useful minerals in a new way, hydrocarbons in the first place.

 1. Bornjakov S.A. Dinamika strukturoobrazovanija v modeli pri passivnom mehanizme   rastjazhenija [Dynamics of structure formation with passive mechanism of strain], Geologija i geofizika[Geology and Geophysics], 1992, no. 2, pp. 22-31.
 2. Glubinnoe stroenie, razvitie i neftegazonosnost' Ukrainskih Karpat [Depth structure, development] G.N. Dolenko, L.T. Bojchevskaja, A.P. Medvedev i dr., Kyiv, Nauk. dumka [Scientific thought Publ.], 1980, 148 p.
 3. Grachjov A.F., Dobrzhineckaja L.F. Strukturnaja anizotropija mantijnyh ksenolitov iz neoge¬novyh vulkanitov Central'noj Evropy i ee znachenie dlja interpretacii azimutal'noj sejsmicheskoj anizotropii litosfery. Glubinnye ksenolity i stroenie litosfery [Structural anisotropy of mantle xenolites from Neogene volcanites of  Central Europe and its importance for interpretation of azimuth seismsc anisotropy of lithosphere in: Depth xenolites and structure of lithosphere], Moscow, Nauka [Scientific Publ.] 1987, pp. 150-153.
 4. Danylovych L.H. Petrohenezys mahmatychnykh utvoren' Karpat za danymy vyvchennya izotopnoho skladu strontsiyu [Petrogenesis of magmatic formations of Carpathians based on data of stadies of isotope composition of strontium] Heol. zhurnal [Geol. journal], 1977, V. 37, no. 4, pp. 49-61.
 5. Danilovich L.G. Jevoljucija magmatizma i zakonomernosti razmeshhenija magmaticheskih porod v Sovetskih Karpatah [Evolution of magmatism and regularities of  location of magmatic rocks in the Soviet Carpathians]. Mat-ly XI  Kongressa KBGA [XI  CBGA Congress proceedings], Kyiv: Nauk. dumka [Scientific thought Publ.], 1977, pp. 249-250.
 6. Kaz'min V.G. K probleme obrazovanija Tirrenskogo morja [To the problem of formation of  Tyrrhenian Sea]. Geotektonika [Geotectonics], 1990, no. 3, pp. 88-97.
 7. Koronovskij N.V., Djomina L.I. Kollizionnyj jetap v razvitii Kavkaza: geodinamika i magmatism. Tektonika i geodinamika: obshhie i regional'nye aspekty. [Collisional stage in development of the Caucasus: geodinamics and magmatism in: Tectonics and geodinamics: common and regional aspects], Mat-ly XXXI Tektonicheskogo soveshhanija [Procedeeng of XXXI Tectonic Conference]. T. I. Moscow: Geos [Geos Publ.], 1998, pp. 260-262.
 8. Ljashkevich Z.M. K voprosu o petrogenezise shhelochnyh porod Pankardii [To the question of petrogenesis of alkali rocks of Pancardi], Geofiz. zhurn. [Geophys. journal], 2007, V. 29, no. 6, pp. 157-162.
 9. Lyashkevych Z.M. Evolyutsiya i henezys kaynozoys'koho vulkanizmu Pankardiyi. Mat-ly Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Kontynental'nyy neovulkanizm al'piys'koyi skladchastoyi zony Skhidnoyi Yevropyˮ, Kyiv, 4–5 bereznya 2013 r. [Evolution and genesis of Cenizoic volcanism of Pancardi in: Proceeding of International Scientific-Practical Coference “Continental neovolcanism of Alpine folded zone of East Europeˮ], Publ. of Kyiv university, 2013, pp. 33-38.
 10. Lyashkevych Z.M. Rol' mahmatyzmu v paleoheodynamichnykh rekonstruktsiyakh [The role of magmatism in paleogeodynamics reconstructions], Heodynamika [Geodynamics], 2012, no. 2 (13), pp. 55-60.
 11. Lyashkevych Z.M., Al'okhina M.O. Pro aktyvnist' neohenovoho vulkanizmu Karpat [On acuivity of Neogene volcanism of Carpathians], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2003, no. 3, pp. 46-51.
 12. Ljashkevich Z.M., Jacozhinskij O.M. Kajnozojskij vulkanizm Ukrainskih Karpat i ego znachenie dlja geo-dinamicheskih rekonstrukcij [Cenozoic volcanism Ukrainian Carpathians and its importance for geodynamics reconstructions ], Geofiz. zhurn. [Geophys. journal], 2004, V. 26, no. 1, pp. 89-95.
 13. Maleev E.F. Neogenovyj vulkanizm Zakarpat'ja [Neogene volcanism of Transcarpathia], Moscow, Nauka [Scientific Publ.], 1964, 250 p.
 14. Malkin B.V., Shemenda A.I. O mehanizme kontinental'nogo riftogeneza [On mechanism of continental riftogenesis], Geotektonika [Geotectonics], 1989, no. 5, pp. 24-37.
 15. Medvedev A.P. Priroda doal'pijskoj struktury Volyno-Podolii i smezhnyh rajonov [Pre-Alpine structure of Volyn-Podolia and adjacent areas], Kyiv, Nauk. dumka [Scientific thought Publ.], 1979, 80 p.
 16. Medvedev A.P. Osnovnye cherty glubinnogo stroenija. Geotektonika  Volyno-Podolii [Main features of depth buildups in: Geotectonics of Volyn-Podolia], Kyiv, Nauk. dumka [Scientific thought Publ.], 1990, pp. 12-21.
 17. Medvedev A.P. Model' astenosferi Ukraїns'kih Karpat і sumіzhnih rajonіv Pannons'koї zapadini (za mantіjnimi ksenolіtami)[Model of asthenosphere of Ukrainian Carpathians and adjacent areas of Pannonian depression (based on mantle xenoliths)], Geologіja і geohіmіja gorjuchih kopalin [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 1992, no. 3 (80), pp. 20-24.
 18. Medvedev A.P. Pro pryrodu hranytsi Mokhorovychycha v zakhidnomu rehioni Ukrayiny [On nature of the Moho discontinuity in western region of Ukraine], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 1992, no. 4 (81), pp. 3-9.
 19. Medvedev A.P., Varychev O.S. Pra-Karpaty (konstruktsiya i destruktsiya) [Pra-Capathians (construction and destruction], Lviv, 2000, 115 p.
 20. Moljavko V.G., Ostafijchuk I.M. Sostav i morfologija glubinnyh ksenolitov v jefuzivah Central'nyh i Zapadnyh Karpat [Composition and morphology of depth xenoliths in effusives Central and Western Carpathians], Geol. zhurnal, [Geol. journal],1987, V. 47, no. 3, pp. 24-31.
 21. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Hlybynni pastkovo-kolektors'ki tektonichni struktury v litosferi Karpats'koho rehionu Ukrayiny: pryroda, pokhodzhennya i perspektyvni resursy [Deep Trap-of-collection tectonic structures in the lithosphere of Carpathian region of Ukraine: the nature, genesis and prospective resources], Nauk. visnyk IFNTUNH [Scientific Bulletin of IFNTUOG], 2002, no. 3 (4), pp. 10-21.
 22. Pavlyuk M.I., Medvedev A.P. Pankardiya: problemy evolyutsiyi [Pancardi: problems of evolution], L'viv: Liha-Pres [Liga-Press Publ.], 2004, 108 p.
 23. Pavlyuk M.I., Medvedev A.P. Pro pryrodu heotektonichnykh rukhiv (notatky do deyakykh hipotez) [On nature geotectonic movements (notes of some hypotheses], Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2007, no. 3, pp. 19-42.
 24. Pavlyuk M.I., Medvedev A.P. Mahmatyzm i struktura litosfery Pankardiyi v rann'omu mezozoyi // Mat-ly Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Kontynental'nyy neovulkanizm al'piys'koyi skladchastoyi zony Skhidnoyi Yevropyˮ, Kyiv, 4–5 bereznya 2013 r. [Magmatism and structure of Pancardi lithosphere in Early Mesozoic in: Proceeding of International Scientific-Practical Coference “Continental neovolcanism of Alpine folded zone of East Europeˮ], Publ. of Kyiv university, 2013, pp. 26-29.
 25. Shema orogennogo vulkanizma Karpat i Pannonskogo massiva [Scheme of orogenic volcanism of Carpathians and Pannonian massif] M.I. Tolstoj, V.G. Moljavko, Ju.L. Gasanov, I.N. Ostafijchuk, Geol. zhurnal [Geol. journal], 1976, V. 36, Issue 5, pp. 38-42.
 26. Tektono-magmaticheskaja jevoljucija Karpat [Tectonomagmatic evolution of Carpathians], Z.M. Ljashkevich, A.P. Medvedev, Ju.Z. Krupskij i dr., Kyiv, Nauk. dumka [Scientific thought Publ.], 1995, 132 p.
 27. Chernov V.G. Stroenie Severopeninskoj kordil'ery v Karpatskoj geosinklinal'noj sisteme [Structure of North-Pieniny cordilleras in Carpathian geosynclinal system], Geotektonika [Geotectonics], 1977, no. 2, pp. 93-104.
 28. Chernov V.G. Psefity Sovetskih Karpat [Psephites of the Soviet Carpathians], M.: Izd-vo MGU [Moscow: Moscow State University Publishers], 1984, 300 p.
 29. Shemenda A.I. Nekotorye zakonomernosti deformacii litosfery pri rastjazhenii (po rezul'tatam fizicheskogo modelirovanija) [Some regularities pf lithosphere deformation while straining (based on results of physical modelling], Dokl. AN SSSR. [Reports of Ac. Sci. USSR], 1984, V. 275, no. 2, pp. 346-350.
 30. Balla Z. The Carpathian loop and the Pannonian basin: a Kinematic analysis. Geophysical Transaction, 1985, V. 30, no. 4, pp. 313-353.
 31. Bartley I.M., Wernicke B.P. The Snake Range decollement interpreted as a major extentional shear zone. Tectonics, 1984, V. 3, no. 6, pp. 647-657. https://doi.org/10.1029/TC003i006p00647
 32. Downes H. The nature of the lower continental crust of Europe: petrological and geochemical evidence from xenoliths. Physics of the Earth and planetary interiors, 1993, no. 79, pp. 195-218. https://doi.org/10.1016/0031-9201(93)90148-3
 33. Late Carboniferous to Early Permian magmatic events in the Western Alps: crustal melting during exten¬sion or metasomatosed mantle melting? / M. Colombet, S. Cannic, H. Lapierre et al. EUG 9. European Union of geosciences. Abstracts of oral and poster presentation, Strasbourg, 1997, p. 501.
 34. Ljashkevich Z.M. Neogene volcanic rocks of the Ukrainian Carpathians: a brief review.  Acta Vulca-nologica, 1995, no. 7 (2), pp. 49-61.
 35. Ljashkevich Z., Medvedev A., Varitchev A. Magmatism and structure of the lithosphere beneath the Ukrainian Carpathians. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 1998, no. 3 (104), pp. 54-68.
 36. Nazarevych A., Nazarevych L. Modern and alpine geodynamics of Ukrainian Carpathians (multitier crocodil or shaking hand‖ and firtree‖ tectonics). Proceedings XVIIIth Congress of the CBGA. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia, Belgra¬de, 2006, pp. 399-401.
 37. Pavlyuk M., Medvedev A. A matter of principle of the evolution of the Earth’s crust of Pancardi (the Pannonian-Carpathians-Dinarides region). Proceedings XVIIIth Congress of the CBGA. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia, Belgrade, 2006, pp. 446-449.
 38. Pavlyuk M., Medvedev A. Tectonic nature and for¬mation stages of the elements of the pre-Alpine structure in the Western Ukraine. The 33rd International Geological Congress, Oslo, 2008, 6-14 August. Oslo, 2008, (in CD).
 39. Pushkarev Y.D. Granitic magma generation as a result of crust-mantle interaction: isotope geochemistry approach. EUG 9. European Union of geosciences. Abstracts of oral and poster presentation, Strasbourg, 1997, p. 466.
 40. Russo-Sandulescu D., Udrescu C., Medesan A. Petrochemical characteristic of the mezozoic ophiolites of the Rarau – Hagimas marginal syncline. Dari de seama Inst. Geol. Geofiz., 1979, V. 66, pp. 153-185.
 41. Salters J., Hart S., Panto Gy. Origin of Late Cenozoic volcanic Rocks of the Carpathian Arc, Hungary. Earth Planet Sci. Lett., 1985, no.19, pp. 279-292.
 42. Sandulesku M. Essal de synthise structurale des Carpathes. Bull. Soc. Geol. Fr., 1975, V.17, no. 3, pp. 299-358. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XVII.3.299
 43. Steckler M.S. The thermal and mechanical evolution of Atlantic-type continental margins: Ph. D. Thesis., New York, Columbia University, 1981, 261 p.
 44. Ussami N., Karner G.D., Bott M.H.P. Crustal detachment during South Atlantic rifting and formation of Tucano-Gabon basin system. Nature, 1986, V. 322, pp. 629-632. https://doi.org/10.1038/322629a0
 45. Wernicke B., Walker G.D., Beanfate M.S. Structural discordance between Neogene Detachments and Frontal Sevier Thrusts, Central Mormon Mountains, Southern Nevada. Tectonics, 1985, V. 4, no. 2, pp. 213-246. https://doi.org/10.1029/TC004i002p00213