Regularities of the spatial distribution of capacitor properties of rock-collectors in sarmatian deposits of neogene of Bilche-Volitskoy zone of Precarpatian foredeep

2014;
: pp. 43-49
1
Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
2
Lviv branch of UkrGGRI, Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
3
Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
4
Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu

The purpose. The aim of the research is the prediction of the reservoir properties (porosity, effective thicknesses) for communication flow rate of gas production and further forecasting tributaries in new gas promising areas in the North-Western part of Bilche-Velickou zone of Precarpathian foredeep. The methodology of the research was to build a schematic maps of change in area of porosity and effective thicknesses. Results. A schematic maps of the change of porosity and effective thicknesses were created, and it was established that the dependences of the flow rate of the gas from their works are petrophisic basis for forecasting production of gas at newly drilled wells in the case of qualitative disclosure of reservoir rocks in the bottom hole zone. For individual productive horizonts (TD-13, BD-9, BD-15), a schematic maps of averaged values of porosity and effective thicknesses in the Sarmatian deposits of Bilche-Volitskoi zone were created, which may find application in the prediction of the reservoir properties and possible hydrocarbon flows on new promising areas. Scientific novelty. The methodical approach will improve the reliability of prediction of the reservoir properties in various geological conditions of their formation on new promising areas. For horizonts BD-1-BD-12 Vyshnianske and Vizhomlyanske gas fields there were built the averaged dependences of the flow rate of gas from capacitive properties (works porosity on the effective thickness for depression 1/3 of reservoir pressure). It allows compatible with the data shown in the schematic maps to predict potential flows of gas from the reservoir rocks of the Sarmatian sediment drilled wells at promising new areas and fields. Interpolation of the obtained dependence of the flow rate of gas from production of open porosity on the effective thickness allows to get maximum value of the last value is 0.22, where the gas supply is absent. This index should be considered as conforming and divide by it in the context of the breed on the reservoir rocks and rock-non-reserves. Practical significance consists in increasing the efficiency of exploration of hydrocarbon raw materials, particularly in the Sarmatian deposits of Neogene Bilche-Volitskos zone.

 1. Vladyka V.M., Nesterenko M.Yu., Kryva I.H., Balats'kyy R.S. Porivnyal'na otsinka hazoviddaval'nykh vlastyvostey porid-kolektoriv v riznykh heolohichnykh umovakh formuvannya [Comparative evaluation gas properties of reservoir rocks in various geological conditions of formation]. Heodynamika, 2012. no. 2 (13), pp. 66–69.
 2. Vladyka V.M., Nesterenko M.Yu., Balats'kyy R.S. Vyvchennya petrofizychnykh vlastyvostey slabokonsolidovanykh i sypuchykh porid ta prob shlamu: problemni pytannya i perspektyvy podal'shykh doslidzhen' [The study of petrophysical properties weakly consolidated and loose rocks and samples of the sludge: problems and prospects for further research]. Materialy X Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi “Monitorynh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha” [Proceedings of the X International scientific conference “Monitoring of geological processes and ecological condition of the environment”]. Kyiv, 17–20 оktober 2012, pp. 243–245.
 3. Vladyka V.M. Modelyuvannya protsesu ushchil'nennya slaboztsementovanykh i sypuchykh pishchano-alevrytovykh porid [Modeling of the process of sealation of substanitially and loose sandy siltstone rocks]// Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina [Bulletin of Kharkov national University. V.N. Karazin] no. 1033. Seriya “Heolohiya – Heohrafiya – Ekolohiya” [Series “Geology, Geography – Ecology”].release 37, Kharkiv, 2012, pp. 9–14.
 4. Vladyka V.M., Nesterenko M.Yu., Balats'kyy R.S. Metodyka doslidzhen' i testovi eksperymenty z vyvchennya petrofizychnykh vlastyvostey slabo konsolidovanykh i sypuchykh pored [Research methodology and test experiments on the study of petrophysical properties of weakly consolidated and loose rocks]. Naftohazova haluz' Ukrayiny [The oil and gas industry of Ukraine].no. 2, 2013, pp. 9–11.
 5. Vladyka V.N., Nesterenko N.Yu., Balatskiy R.S. Gazootdayushchie svoystva porod-kollektorov v razlichnykh geologicheskikh usloviyakh osadkonakopleniya [Gasgiving properties of reservoir rocks in various geological conditions of sedimentation]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika [Oil and gas Geology. Theory and practice], 2014, Volume 9, no.4, pp. 1-8. Available at: htth:www.ngtp.ru. https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2014
 6. Vladyka V.M., Nesterenko M.Yu., Balats'kyy R.S., Nesplyak Yu.M., Cheban O.V. Metodychni pytannya intensyfikatsiyi pryplyviv vuhlevodniv na prykladi sarmat·s'kykh vidkladiv Peredkarpat·s'koho prohynu [Methodological questions of the intensification of the flow of hydrocarbons on the example of the Sarmatian deposits of the Carpathian trough]. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina [Bulletin of Kharkov national University. V.N. Karazin] no. 1033. Seriya “Heolohiya-Heohrafiya-Ekolohiya” [Series “Geology, Geography – Ecology”].release 37, Kharkiv, 2014, pp. 9–14.
 7. Hrytsyshyn V.I. Petrofizychna kharakterystyka kolektoriv naftovykh i hazovykh rodovyshch Karpat·s'koho rehionu i Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny [Petrophysical the characteristics of the reservoirs of oil and gas fields in the Carpathian region and the Dnieper-Donets basin]. Ivano-Frankivs'k: Lileya NV, 2012, 272 p.
 8. Krys'kiv I.V., Vladyka V.M. Zbil'shennya vydobutku hazu za rakhunok vidkryttya novykh pokladiv na “starykh” rodovyshchakh Peredkarpattya na prykladi Rudkivs'koho hazovoho rodovyshcha [The increase in gas production due to the discovery of new deposits on the “old” fields Precarpathians for example Rudky gas field]. Pytannya rozvytku hazovoyi promyslovosti Ukrayiny [Issues of development of gas industry of Ukraine]: Zb. nauk. pr. UkrNDIhazu. Kharkiv, 2012, release XL, pp. 108–112.
 9. Kurovets' I.M., Oliynyk K.A., Prytulka H.Y. Petrofizychna zonal'nist' sarmat·s'kykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoyi chastyny Zovnishn'oyi zony Peredkarpat·s'koho prohynu [Petrophysical zoning Sarmatian deposits of the North-Western part of the External area of the Carpathian foredeep]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of combustible minerals], 2004, no.3, pp. 25–36.
 10. Les'kiv V.I., Shcherba V.M. Heoloho-heofizychni doslidzhennya pry poshukakh hazu v Peredkarpat·s'komu prohyni [Geological-geophysical studies in the search for gas in the Carpathian foredeep]. Kyiv: Nauk. dumka, 1979, 84 p.
 11. Nesterenko M. Yu. Petrofizychni osnovy obgruntuvannya flyuyidonasychennya porid-kolektoriv [Petrophysical fundamentals justify fludarabine of reservoir rocks]: Monohrafiya [Monograph]. Kyiv: UkrDHRI, 2010, 224 p.
 12. Fedyshyn V.O. Nyz'koporysti porody-kolektory hazu promyslovoho znachennya [Descoperiti the reservoir rocks gas industrial value]: Monohrafiya [Monograph]. Kyiv: UkrDHRI, 2005, 148 p.
 13. Shcherba V.M., Pavlyukh Y.S. Hazovye mestorozhdenyya Predkarpat'ya [Gas fields Prekarpatian boundaries]. Kyev.: Nauk. Dumka [Scientific thought]. 1987, 148 p.
 14. Fedyshyn V.O., Ivanyshyn V.S., Nesterenko M. Y. The influence of the reservoirs oil-and-gas-saturation structure on the oil extraction. The geochemical and petrophysical investigatons in oil and gas exploration. The 2-nd conference. –Janowice by Cracow (10–12 april 1996). Cracow, 1996, pp. 72–73.
 15. Vladyka V., Push A., Nesterenko M., Balatskyi R. Trends of changing reservoir properties of Sarmatian stage rocks at the northwestern port of Bilche-Volytsia zone in different facial terms of sedimentation .The oil and gas industry of Ukraine. 2013, Vol. 5.
 16. Kurovets I., Prytulka G. Shpot I., Peryt T.M Middle Miocene Dashava Formation sandstones, Carpatian Foredeep, Ukraine. Journal of Petroleum Geology. 2004, Vol. 27 (4), pp. 373–388. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2004.tb00064.x