Закономірності просторового розподілу ємнісних властивостей порід-колекторів у сарматських відкладах неогену Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину

https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.043
Надіслано: Травень 11, 2013
1
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
2
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
3
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,
4
Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу,

Мета. Метою досліджень є прогнозування колекторських властивостей порід (пористості, ефективних товщин) для встановлення зв’язку дебіту газу від їх видобутку та подальшого прогнозування припливів газу на нових перспективних площах у північно-західній частині Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину.Методика досліджень полягала в побудові схематичних карт зміни по площі пористості і ефективних товщин.Результати. Побудовані схематичні карти зміни пористості і ефективних товщин та встановлена залежність дебіту газу від їх видобутку є петрофізичною основою у прогнозуванні дебітів газу на новопробурених свердловинах у випадку якісного розкриття порід-колекторів у привибійній зоні. Для окремих продуктивних горизонтів (ВД-13, НД-9, НД-15) побудовано схематичні карти усереднених значень пористості та ефективних товщин у сарматських відкладах Більче-Волицької зони, які можуть знайти застосування в прогнозуванні колекторських властивостей порід і можливих припливів вуглеводнів на нових перспективних площах. Для горизонтів НД-1−НД-12 Вишнянського і Вижомлянського газових родовищ побудована усереднена залежність дебіту газу від ємнісних властивостей (видобутку пористості на ефективну товщину за депресії 1/3 від пластового тиску). Вона дозволяє сумісно з даними, наведеними на схематичних картах, прогнозувати потенційно можливі припливи газу із порід-колекторів сарматських відкладів в пробурених свердловинах на нових перспективних площах і родовищах. Інтерполяція отриманої залежності дебіту газу від видобутку відкритої пористості на ефективну товщину дозволяє отримати граничне значення останнього величиною 0,22, за якого приплив газу відсутній. Зазначений показник слід вважати кондиційним і розділяти за ним у розрізі породи на породи-колектори і породи-неколектори.Наукова новизна. Викладений методичний підхід сприятиме підвищенню вірогідності прогнозування колекторських властивостей порід у різних геологічних умовах їх формування на нових перспективних площах.Практична значущість полягає в підвищенні ефективності освоєння вуглеводневої сировини, зокрема в сарматських відкладах неогену Більче-Волицької зони.

 1. Владика В.М., Нестеренко М.Ю, Крива І.Г., Балацький Р.С. Порівняльна оцінка газовідда­вальних властивостей порід-колекторів в різних геологічних умовах формування // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 66–69.
 2. Владика В.М., Нестеренко М.Ю., Балацький Р.С. Вивчення петрофізичних властивостей слабо­консолідованих і сипучих порід та проб шламу: проблемні питання і перспективи подальших досліджень // Матеріали Х Міжна­родної наукової конференції “Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища”, м. Київ, 17–20 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 243–245.
 3. Владика В.М. Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1033. Серія “Геологія – Географія – Екологія”. – Вип. 37. – Харків, 2012. – С. 9–14.
 4. Владика В.М., Нестеренко М.Ю., Балацький Р.С. Методика досліджень і тестові експерименти з вивчення петрофізичних властивостей слабо консолідованих і сипучих порід // Нафтогазова галузь України. – № 2. – 2013. – С. 9–11.
 5. Владыка В.Н., Нестеренко Н.Ю., Балацкий Р.С. Газоотдающие свойства пород-коллекторов в различных геологических условиях осадкона­копления // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2014. – Т.9. – №4. – С. 1–8. htth:www.ngtp.ru/
 6. Владика В.М., Нестеренко М.Ю., Балацький Р.С., Неспляк Ю.М., Чебан О.В. Методичні питання інтенсифікації припливів вуглеводнів на прикладі сарматських відкладів Передкарпат­ського прогину // Вісник Харківського націо­нального університету ім. В.Н. Каразіна № 1033. Серія “Геологія–Географія–Екологія”. – Вип. 37. – Харків, 2014. – С. 9–14.
 7. Грицишин В.І. Петрофізична характеристика колек­торів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. – 272 с.
 8. Криськів І.В., Владика В.М. Збільшення видо­бутку газу за рахунок відкриття нових покладів на “старих” родовищах Передкарпаття на прикладі Рудківського газового родовища // Питання розвитку газової промисловості України: Зб. наук. пр. УкрНДІгазу. – Харків, 2012. Вип. XL. – С. 108–112.
 9. Куровець І.М., Олійник К.А., Притулка Г.Й. Петрофізична зональність сарматських відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин, 2004. – №3. – С. 25–36.
 10. Леськів В.І., Щерба В.М. Геолого-геофізичні дослідження при пошуках газу в Передкарпат­ському прогині. – К.: Наук. думка, 1979. – 84 с.
 11. Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунту­вання флюїдонасичення порід-колекторів: Монографія. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
 12. Федишин В.О. Низькопористі породи-колектори газу промислового значення: Монографія. – К.: УкрДГРІ, 2005. – 148 с.
 13. Щерба В.М., Павлюх И.С., Газовые место­рождения Предкарпатья. – К.: Наук. думка, 1987. – 148 с.
 14. Fedyshyn V.O., Ivanyshyn V.S., Nesterenko M.Y. The influence of the reservoirs oil-and-gas-saturation structure on the oil extraction. // The geochemical and petrophysical investigatons in oil and gas exploration. The 2-nd conference. –Janowice by Cracow (10–12 april 1996). Cracow, 1996. – P. 72–73.
 15. Vladyka V., Push A., Nesterenko M., Balatskyi R. Trends of changing reservoir properties of Sarmatian stage rocks at the northwestern port of Bilche-Volytsia zone in different facial terms of sedimentation // The oil and gas industry of Ukraine. – 2013. – Vol. 5. – P. 11–14.
 16. Kurovets I., Prytulka G. Shpot I., Peryt T.M Middle Miocene Dashava Formation sandstones, Carpatian Foredeep, Ukraine // Journal of Petroleum Geology. – 2004. – Vol. 27 (4). – P. 373–388.