Predicting of oil-gas-water-saturation of rocks of different lithology and geodynamic genesis in open-casts of wells

2015;
: pp. 99 - 116
https://doi.org/10.23939/jgd2015.01.099
Received: April 15, 2015
1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. The aim of the work is developing the methodology of the prediction of oil-gas-water-saturation of rocks in open-casts of wells based on the data of acoustic (seismic) logging (АL, SL) and core research (CR) and its approbation for wells’ geological open-casts research of rocks of different lithology and geodynamic genesis. Methodology. The methodology is based on the theoretical relations between the elastic parameters of rocks, taking into account the influence of operating pressure (depth), porosity, nonlinear elasticity according to the structural and dispersive features of rocks (stratification, microporosity). The empiric dependences between physical and collector properties of rocks with the use of parametric database for rock-collectors of particular territories and geological structures are built. The type of rock pores is predicted by a comparison of the results of speed calculations according to theoretical and empiric dependences with the factual data of АL. In the case of АL (SL) data lack for the investigated wells or separate intervals of their open-casts, a version of the methodology with the establishment and use of correlation relations and gamma logging (GL) data has been developed. The software for the methodology realization is worked out in the Fortran and Excel environment. Results. The developed methodology has been tested on the well’s data of a number of structures of the Western oil-gas bearing region of Ukraine (Zaluzhans’ka, Lishchyns’ka, Buchachs’ka, Ludyns’ka). For separate wells there were detected not fixed by the previous research thin (from 0,1 m) layers with substantial porosity and filled with gas, water or oil, and also layers with practically zero porosity which can serve as screens. Changes of the elastic (the elastic waves’ velocities, the shear modulus, compressibility, the modulus of bulk compression, density, etc.) and collector (porosity) characteristics of the rocks in the open-casts of the investigated wells (clay, marl, siltstone, limestone, sandstone, shale strata) depending on the pressure were studied. On the basis of these data, oil-gas-water-saturation (porosity and the type of the pore filler) of the investigated horizons of the out-casts has been predicted. The differences in elastic and collector characteristics of rocks of different age, type and geodynamic genesis, such as terrigenous-carbonous (Carbonian, Devonian), carbonous (Devonian, Silurian, Cambrian), terrigenous (Devonian, Silurian) were investigated. Originality. The novelty of the research consists in methodical approaches with the use of a compressibility parameter of rocks and empirical correlation relations in the theoretical calculations on the basis of the AL or GL data. New are the empiric correlation relations, linking effective pressure, porosity and compressibility for both types of rocks: dry and saturated by liquid for geological open-casts of particular wells, for rocks of different type and geodynamic genesis. Also the new results are thin oil-gas-water-saturated layers and interlayers which are predicted for the first time in the open-casts of a number of wells. By calculations zones of low velocity also are traced. Practical significance. The methodology ensures a reliable prediction of the physical characteristics and oil-gas-water-saturation of rocks layers of different thickness (including thin layers – from 0,1–0,2 m) by the data of АL (SL, GL) in wells’open-casts: the porosity coefficient, elastic modules; the type of pore saturation and detecting of nonstructural type traps. The expressions are built for the calculation of coefficients for the corresponding empiric relations which are good for any geological region with available parametric database. 

 

1. Verbickij T. Z., Pochinajko R. S., Starodub Ju. P., Fedorishin O. S. Matematicheskoe modelirovanie v sejsmo-razvedke [Mathematical modeling in seismic prospecting]. Kiev, Izd. Naukova dumka [Scientific thought Publ.], 1985, 276 p. (in Russian).
2. Verbickij T.Z. Fizicheskaja priroda nelinejnoj uprugosti geologicheskih sred s fazovymi mikroneodnorod-nostjami i osobennosti rasprostranenija v nih uprugih voln [Physical essence of nonlinear elasticity of geological media with phase micro-inhomogeneities and peculiarities of elastic waves propagation in them], Geofiz. sb. AN USSR [AS USSR Geophysical collection], Kiev, 1977, issue 75, pp. 16-24 (in Russian).
3. Verbyts'kyy T. Z. Neliniyna pruzhnist' hirs'kykh porid – osnova vyvchennya fizyko-mekhanichnoho stanu zemnoyi kory ta fyuyidonasychennya plastiv [Nonlinear elasticity of rocks as the basis for studying of physical and mechanical state of the Earth's crust and the layers fluid saturation]. Pratsi naukovoho tovarystva im. Shevchenka: Heofizyka: Seysmolohichni doslidzhennya [Proc. of the Shevchenko Scientific Society: Geophysics: Seismological researches]. L'viv, 2002, vol. 8, pp. 99-109 (in Ukrainian).
5. Vyzhva S. A., Prodayvoda H. T., Bezrodna I. M. Petrofizychni doslidzhennya yak osnova dlya rozrobky modeli struktury pustotnoho prostoru skladnopobudovanykh karbonatnykh porid-kolektoriv [Petrophysical studies as the basis for the development of model of structure of hollow space of complex carbonate reservoir rocks]. Perspektyvy naroshchuvannya ta zberezhennya enerhetychnykh resursiv Ukrayiny. Zb. nauk. Prats' [Prospects of increasing and preserving the energy resources of Ukraine. Proceedings], Izd. Fakel [Fakel Publ.]. Ivano-Frankivs'k, 2006, pp. 110–121 (in Ukrainian).
6. Bilets'kyi V. S. Hirnychyy entsyklopedychnyy slovnyk: u 3 t. [Mining Encyclopedic Dictionary: in 3 vol.]. Donets'k : Skhidnyy vydavnychyy dim [East Publishing House], 2004, vol. 3, 752 p. (in Ukrainian).
7. Zavorot'ko Yu. M. Fizychni osnovy heofizychnykh metodiv doslidzhennya sverdlovyn. [Physical bases of geophysical methods for wells investigation], Kyiv, UkrDHRI [Ukrainian State Geological Prospecting Institute (UkrSGPI)], 2010. 338 p. (in Ukrainian).
8. Zahnitko V., Mykhaylov V. Heokhimichni osoblyvosti hazovoyi skladovoyi hazonosnykh slantsevykh tovshch Ukrayiny [Geochemical peculiarities of the gas component of the gas bearing shale strata of Ukraine]. Visnyk KNU im. T. Shevchenka, Heolohiya [Bulletin of Taras Shevchenko name Kyiv National University, Geology], 2014, issue. 1, pp. 11–18 (in Ukrainian).
9. Itenberg S. S. Interpretacija rezul'tatov geofizicheskih issledovanij skvazhin [Interpretation of the results of the well geophysical research]. Moscow, Izd. Nedra [Interior Publ.], 1987, 375 p. (in Russian).
10. Itenberg S. S. Geofizicheskie issledovanija v skvazhinah [Geophysical exploration of wells]. Moscow, Izd. Nedra [Interior Publ.], 1982, 351 p. (in Russian).
11. Krasnozhon M. D., Ruchko V. O., Ruchko K. O. Kompleksna interpretatsiya danykh heofizychnykh doslidzhen' sverdlovyn i seysmorozvidky z vykorystannyam tekhnolohiyi "Heoposhuk" [Complex interpretation of wells geophysical research and seismic prospecting data by using the "Heopoisk" technology]. Zbirnyk naukovykh prats' UkrDHRI [Collected articles of UkrSGPI], Kyiv, 2013, No 4, pp. 104–111 (in Ukrainian).
12. Krups'kyy Yu. Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist' Karpat·s'koho ta Volyno-Podil's'koho rehioniv Ukrayiny [Geodynamic conditions of the formation and the oil-and-gas content in the Carpathian and Volyno-Podillya regions of Ukraine]. Kyiv, Izd. UkrDHRI [UkrSGP Publ.], 2001, 144 p. (in Ukrainian).
13. Krups'kyj Yu. Z., Kurovets' I. M., Sen`kovskyj Yu. V., Mykhaylov V. A., Chepil' P. M., Dryhant D. M., Shla-pins`kyj V. Ye., Koltun Yu. V., Chepil' P. M., Kurovets' S.S., Bodlak V.P. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: monohrafiya. U 8 kn. Kn. 2. Zakhidnyj naftohazonoosnyj region [Unconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: Monograph. In 8 bk. Bk. 2. Western oil and gas region], Kyiv, Izd. Nika-Tsentr [Nicka Centre Publ.], 2014, 400 p. (in Ukrainian).
14. Kurovets' I. M., Dryhant D. M., Chepil' P. M. Heoloho-petrofizychna kharakterystyka baseynovykh dribnozer-nystykh porid syluru pivdenno-zakhidnoyi okrayiny Skhidno-Yevropeys'koyi platformy [Geological-petrophysical characteristic of the basin fine-grained Silurian rocks of southwestern margin of the East-European platform], Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrayiny [Collected articles of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine]. Kyiv, 2010, issue 3, pp. 279–285 (in Ukrainian).
15. Kurovets' I. M., Mykhaylov V. A., Zeykan O. Yu., Krups'kyj Yu. Z., Hladun V. V., Chepil' P. M., Huliy V. M., Ku-rovets' S. S., Kasyanchuk S. V., Hrytsyk I. I., Naumko I. M. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: monohrafiya. U 8 kn. Kn. 1. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv: ohlyad problemy [Unconven¬tional sources of hydrocarbons in Ukraine: Monograph. In 8 bk. Bk. 1. Unconventional sources of hydrocar¬bons: the problems review], Kyiv, Izd. Nika-Tsentr [Nicka Centre Publ.], 2014, 208 p. (in Ukrainian).
16. Kurovets' I., Sheremeta O., Chepusenko P., Shyra A. Heoloho-petrofizychni aspekty poshukiv kolektoriv vuhlevodniv u ryfovykh vidkladakh L'vivs'koho paleozoys'koho prohynu [Geological- petrophysical aspects of hydrocarbon collectors search in the Lviv Paleozoic depresion reefs deposits]. Problemy heolohiyi ta naftohazonosnosti Karpat: Tezy dop. Mizhnar. nauk. konf. do 100-richchya vid dnya narodzhennya chlena-korespondenta URSR M. R. Ladyzhens'koho ta 55-richchya Instytutu heolohiyi i heokhimiyi horyuchykh kopalyn NAN Ukrayiny [Problems of geology and Carpathian' oil-gas-saturation: Theses of the International scient. conf. dedicated to the 100th anniversary from the birthday of M.R. Ladyzhensky of Corresponding Member of Ukrainian Academy of Sciences and the 55th anniversary of the Institute of Geochemistry of Combustible Minerals of the NAS of Ukraine]. L'viv, 2006, pp. 121–123. (in Ukrainian).
17. Leshhuk V. V. Geoakusticheskoe issledovanie okoloskvazhinnoj sredy [Geoacoustic investigation of the near-well environment], Kyiv Naukova Dumka - Kyiv: Naukova Dumka, 1977. 156 p. (in Ukrainian).
18. Kurovets' I., Naumko I., Prytulka H. Litoloho-petrofizychni i mineralo-flyuyidolohichni vlastyvosti vidkladiv syluru L'vivs'koho paleozoys'koho prohynu [Lithological-petrophysical and mineral-flyuidological properties of Silurian sediments of the L'viv Paleozoic depresion]. Tezy dop. nauk. konf., prysvyachenoyi 65-richchyu heolohichnoho fakul'tetu L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka "Stan i perspektyvy suchasnoyi heolohichnoyi osvity ta nauky" [Theses of the scient. conf., dedicated to the 65th anniversary of the Geology Department of Ivan Franko LNU "State and prospects of modern geological education and science"]. L'viv, October 13–15, 2010, pp. 115–117 (in Ukrainian).
19. Metodyka ta aparatura petrofizychnykh doslidzhen'. Petrofizychni doslidzhennya osadovykh porid. Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija (Publikacija nauchnyh statej) [Methods and equipment of petrophysical investigations. Petrophysical investigations of sedimentary rocks. Almanac of modern science and education. (Publication of research papers)]. Kyiv, Gramota.net, 2012. Available at: http://www.gramota.net/.

20.Metodyko-prohramnyy kompleks dlya seysmoakustychnoyi rozvidky slantsevykh haziv na osnovi adekvatnykh modeley strukturnoyi mekhaniky” Zvit pro NDR za proektom № 5726-2 UNTTs [Methods-software complex for seismoacoustic prospecting of shale gas on the basis of adequate models of structural mechanics: research report on for STCU project № 5726-2] / IAPMM NASU; leader Mykhas`kiv V.V.; executor Skakal's'ka L.V. [et al.]. L'viv, 2014, 121 p. № 0113U000717 (in Ukrainian).

21. Mizhnarodna konferentsiya u Varshavi "Shale Gas as a Bridge Energy Carrier from Fossil Fuels to Green Energy" [The International Conference in Warsaw "Shale Gas as a Bridge Energy Carrier from Fossil Fuels to Green Energy"]. November 14, 2013. Available at: geo.gov.ua› …u…shale-gas-as-a-bridge…carrier… fuels…
23. Noykhaus D. Perspektyvy netradytsiynoho hazu v Ukrayini ta u sviti [Prospects of unconventional gas in Ukraine and in the World]. Tsentr Razumkova: Natsional'na bezpeka i oborona [Razumkov Centre: National Security and Defence], 2011, No 9, p. 63 (in Ukrainian).
24. Omel'chenko V. H., Yankevych Yu. O., Kalyniy T. V. Perspektyvy naftohazonosnosti syluriys'kykh vidkladiv Volyno-Podil's'koyi naftohazonosnoyi oblasti [Prospects of oil-and-gas content in Silurian cediments of the Volyno-Podillya oil-and-gas region]. Ivano-Frankivs'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet nafty i hazu [Ivano-Frankivs'k National Technical University of Oil and Gas], Ivano-Frankivs'k, 2013, 11 p. (in Ukrainian).
25. Prodayvoda H. T., Vyzhva S. A., Bezrodna I. M., Prodayvoda T. H. Metod vyznachennya fil'tratsiyno-yemnisnykh vlastyvostey skladno-pobudovanykh porid-kolektoriv za danymy kompleksnykh heofizychnykh i hidrodynamichnykh metodiv doslidzhennya sverdlovyn [Method of determining the filtration-capacitive properties of complicately built rock-reservoirs by the data of complex geophysical and hydrodynamic methods of well research]. Materialy Vseukrayins'koyi konferentsiyi "Monitorynh nebezp. heol. prots. ta ekoloh. stanu ser." [Proceedings of the All-Ukrainian conference "Monitoring of dangerous geological processes and ecological state of the environment"]. Kyiv, 2006, pp. 55–56 (in Ukrainian).
26. Petkevich G. I., Verbickij T. Z. Issledovanie uprugih svojstv poristyh geologicheskih sred, soderzhashhih zhidkosti [Investigation of elastic properties of porous geological media containing liquids]. Kyiv, Izd. Naukova Dumka [Scientific thought Publ.], 1965, 76 p. (in Russian).
27. Petkevich G. I., Sheremeta O. V., Pritulko G. I. Metodika petrofizicheskogo izuchenija kollektorov nefti i gaza v uslovijah, modelirujushhih plastovye [Methods of the petrophysical study of oil-gas reservoirs in conditions simulating in-situ ones]. Kyiv, Izd. Naukova Dumka [Scientific thought Publ.], 1979, 128 p. (in Russian).
28. Petkevich G. I., Verbickij T. Z. Akusticheskie issledovanija gornyh porod v neftjanyh skvazhinah [Acoustic studies of rocks in oil wells], Kyiv, Izd. Naukova Dumka [Scientific thought Publ.], 1970, 126 p. (in Russian).
29. Petrov V.P., Bogatikov O.A., Petrov R.P. Petrograficheskij slovar' [Petrographic dictionary]. Moscow, Izd. Nedra [Interior Publ.], 1981, 496 p. (in Russian).
30. Skakal's'ka L. V. Prognozirovanie fizicheskih i kollektorskih svojstv porod-kollektorov dlja poiska netradicionnogo gaza [Prediction of physical and reservoir properties of rock-reservoirs for searching of unconventional gas]. Baku, Nauchnye Trudy [Baku, Scientific studies], 2014, No 1, pp. 4–10 (in Russian).
32. Skakal's'ka L. V. Nazarevych A. V. Prohnozuvannya flyuyidonasychennya porid-kolektoriv za danymy hamma-karotazhu [Prediction of fluid saturation of rock-reservoirs by the gamma-ray log], Materialy XII Mizhnarodnoyi konferentsiyi «Heoinformatyka: teoretychni ta prykladni aspekty» May 12-15, 2015 [Proceedings of XII International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", May 12–15, 2015], Kyiv, 2015, (CD) (in Ukrainian).
33. Skakal's'ka L. V., Nazarevich A. V. Metodika prognozirovanija petrofizicheskih harakteristik i vodoneftegazo-nosnosti razreza (na primere dannyh skvazhiny 3-Buchachskaja, Ukraina) [Methods of prediction of petrophysical characteristics of oil-gas-water-saturation of well's log (on example of data of the 3-Buchachs'ka well, Ukraine)]. Ekaterinburg: Mezhotraslevoj institut "Nauka i obrazovanie" [Yekaterinburg: Interdisciplinary Institute "Science and education"], 2014, No 5, pp. 25–29 (in Russian).
34. Skakal's'ka L. V. Prohnozuvannya fizychnykh ta kolektors'kykh vlastyvostey porid-kolektoriv u heolohichnykh strukturakh iz netradytsiynym hazom [Prediction of physical and reservoir properties of rock-reservoirs in unconventional gas-bearing geological structures], Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka. Heolohiya [Bulletin of Taras Shevchenko KNU. Geology], 2014, No 1(64), pp. 35–40 (in Ukrainian).
35. Khekalo P. I. Prohnozuvannya fizychnykh i kolektors'kykh vlastyvostey hirs'kykh porid za teoretyko-empirychnymy zalezhnostyamy [Prediction of physical and reservoir properties of rocks by theoretical and empirical relationships]. Kyiv, Heofiz. zhurn. [Geophysics. J.], 2008. – Vol. 30. – No 6, pp. 151–160 (in Ukrainian).
36. Keranen K. M., Savage H. M., Abers G. A. and Cochran E. S. Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence. Geology, 2013, Vol. 41, pp. 699-702.
https://doi.org/10.1130/G34045.1
37. Kurovets I., Drygant D., Naumko I. Geological and physical-chemical characteristics of lower Paleozoic deposits of Volyno-Podillya, Western Ukraine. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 449, 2012, pp. 119–130.
38. Poprawa P. Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie Bałtyckim i Lubelsko-Podlaskim. Przegląd Geologiczny, 2010, Vol. 58, No 3, pp. 226–249 (in Polish).
39. Poprawa P. Shale gas hydrocarbon system – North American experience and European potential. Przegląd Geologiczny, 2010, Vol. 58, No 3. pp. 216–225.
40. Zhen Yu, JingHeA High Resolution Method for Fluid Prediction Based on Geostatistical Inversion Hindawi Publishing Corporation. International Journal of Geophysics, vol. 2013, Article ID 845646,. Available at: http://dx.doi.org /10.1155/2013/845646, 7 p.
https://doi.org/10.1155/2013/845646