1(24) 2018

In this Number

(8 papers)
Dmytro Malytskyy, Andriy Gnyp, O. D. Hrytsai, A. Murovskaya, S. V. Kravets, E. M. Kozlovskyi, A. Yu. Mykyta
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2018.01.100
100-110