1(28)2020

In this Number

(8 papers)
E. M. Kozlovskyi, Valentyn Maksymchuk, Dmytro Malytskyy, V. R. Tymoschuk, O. D. Hrytsai, Natalia Pyrizhok
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.062
62-70