About the methodology of gravimetric monitoring of changes in structure of geological medium

2008;
: 141-146
Authors:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

In the paper the methodical questions of gravity’s monitoring data geological interpretation and results of its applications are considered which was based on the author’s experience in the creating and using of computer technologies of gravity modeling.
 

1. Anikeiev S.H., Kuzmenko E.D., Stankin O.V. Osoblyvosti hravitatsiinoho monitorynhu na prykladi vyrishennia zadach kontroliu ekspluatatsii sirchanykh rodovyshch // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. – Ivano-Frankivsk. – 1995. – Vyp. 32. – S. 39–49.

2. Kuzmenko E.D., Anikeiev S.H., Shtohryn M.V., Vovk R.Ia. Tryvymirne kartuvannia karstovykh utvoren na rodovyshchakh kaliinoi soli za danymy hravirozvidky // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh  rodovyshch. Seriia: Rozviduvalna i promyslova heolohiia. – Ivano-Frankivsk. – 1996. – Vyp. 33. – S. 101–108.

3. Kuzmenko E.D., Anikeiev S.H., Shtohryn M.V. Osoblyvosti interpretatsii hravimetrychnykh danykh metodom detalizatsii pry kartuvanni karstovykh utvoren // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 1996. – № 3-4. –S. 178–183.

4. Anikeiev S.H., Shurovskyi O.D. Heofizychnyi monitorynh stanu heolohichnoho seredovyshcha v protsesi likvidatsii kaliinoho rudnyka “Nova Holyn” // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2009. – S. 202–208.

5. Anikeiev S.H., Kuzmenko E.D. Modeliuvannia anomalii syly tiazhinnia na Berezivskomu HKR DDZ // Nafta i haz Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats (materialy 6-oi Mizhnarodnoi Konferentsii "Nafta-Haz Ukrainy-2000", Ivano-Frankivsk, 31zhovtnia-3 lystopada 2000r.). U 2-kh tomakh. – UNHA. – 2000. – Tom 1. – S. 299.

6. Malovichko A.K., Kosticyn V.I., Tarunina O.L. Detal'naja gravirazvedka na neft' i gaz. – M.: Nedra, 1979. – 192 s.

7. Anikeiev S.H. Pro vysokotochni hravimetrychni sposterezhennia i yikh pervynnu obrobku // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. – Ivano-Frankivsk. – 2003. –№ 4 (9). – S. 102–107.

8. Anikeiev S.H. Metodyka interpretatsii hravimetrychnykh materialiv pry dovilnii budovi heolohichnykh seredovyshch. Avtoref. dyc…kand. heol. nauk: 04.00.22 / IFDTUNH – Kyiv, 1999. – 24 c.

9. Anikeiev S.H. Kompiuterna systema rishennia priamykh ta obernenykh zadach hravirozvidky dlia 2D/3D modelei skladnopobudovanykh seredovyshch // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. Seriia: Rozviduvalna i promyslova heolohiia. – Ivano-Frankivsk. – 1997. – Vyp. 34. – S. 57–63.

10. Anikeiev S.H. Pro imitatsiine modeliuvannia v hravirozvidtsi // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2007. – S. 292–298.

11. Maksymchuk V.Iu., Kuznietsova V.H., Verbytskyi T.Z. ta in. Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat. – Kyiv: Nauk. dumka, 2005. – 256 s.

12. Anikeiev S.H. Pro metodyku modeliuvannia skladnopobudovanykh seredovyshch u hravirozvidtsi // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2008. – S. 67–72.