Geodynamics of Tereblja-Riksky technogenic range

2009;
: 47-52
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

On the basis of results of the complex analysis of the given geodetic measurements and geological studying of territory of Tereblja-Riksky derivational hydroelectric power station the geodynamic model of interaction of engineering constructions and the geological environment is created. Recommendations for carrying out of monitoring of geodynamic processes are offered.

  1. Beluy L.D., Popov V.V. Ynzhenernaya heolohyya. – M.: Stroyyzdat, 1975. – 312 s.
  2. Hrytsyuk T.Yu., Tretyak K.R. Monitorynh napru-zhen' napirnoho truboprovodu Tereble-Rits'-koyi HES // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – 2008. – Vyp. II – S. 146–157.
  3. Demedyuk N.S., Tretyak K.R. O Rykskom tektony-cheskom razlome Karpat // Heodezyya, kar-tohrafyya y aэrofotosъemka. – 1992. – Vыp. 54. – S. 27–34.
  4. Demedyuk M.S., Sidorov I.S., Tretyak K.R. Vplyv Riks'koho tektonichnoho rozlomu na defor-matsiyi napirnoho truboprovodu Tereble-Rits'koyi HES // Heodeziya, kartohrafiya i aero-fotoznimannya. – 1993. – Vyp. 55. – S. 14–22
  5. Kul'chyts'kyy A. Strukturno-heolohichni osobly-vosti terytoriyi Tereble-Rits'koyi HES ta otsin-ka yikh vplyvu na deformatsiyi deryvatsiynoho truboprovodu heolohichnymy i heodezychnymy metodamy // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – 2009. – Vyp. II. – S. 44–48.
  6. Rud'ko H.I., Hamelyak I.P. Osnovy zahal'noyi inzhe-nernoyi ta ekolohichnoyi heolohiyi. – Chernivtsi: Bukrek, 2003. – 423 s.
  7. Tereble-Rits'ka HES: 50 // Visnyk Karpat. – 2006. – S. 58.
  8. Tretyak K., Kul'chyts'kyy A., Hrytsyuk T. Doslid-zhennya deformatsiy napirnoho truboprovodu Tereble-Rits'koyi HES z vrakhuvannyam inzhe-nerno-heolohichnykh umov // XIII Mizhnar. nauk.-tekhn. sympoz. “Heoinformatsiynyy mo-nitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha: GPS i GIS-tekhnolohiyi”; Alushta, 2008 r. – L'viv. – 2008. – S. 49–53.
  9. Tretyak K.R., Sidorov I.S. Vyznachennya zmishchen' inzhenernykh sporud Tereble-Rits'koyi HES. Tekhnichna informatsiya. – NU “L'vivs'ka poli-tekhnika”, 2008. – 24 s.
  10. Chernyaha P.H. Peredbachennya deformatsiynykh pro-tsesiv na heodynamichnykh polihonakh AES z vrakhuvannyam dynamiky hidroheolohichnykh umov // Inzh. heodez. – 2000. – Vyp. 43. – S. 208 –215.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => SfqqbWI0s0mlveAQ0g3ReofVqZbobZl3iNSYAoe7UMY [:db_insert_placeholder_1] => SfqqbWI0s0mlveAQ0g3ReofVqZbobZl3iNSYAoe7UMY [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:7856;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 15:41:52.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679920911 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).