The calculation of geometrical levelling accuracy on geodynamic polygons

2010;
: 10-21
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.010
Received: November 22, 2010
1
Lviv Polytechnic National University; The National University of Water and Environmental Engineering
2
NATIONAL UNIVERSITY OF WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
3
Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

The possibility of determination of vertical movements with certain speed by geometrical levelling is analyzed depending on the length of levelling, its classes and frequency of observations. Duration of observation cycle is fixed depending on the above-mentioned factors.

  1. Heodezycheskye metodы yzmerenyya vertykal'nыkh smeshchenyy sooruzhenyy y analyz ustoychyvosty reperov / V.N. Han'shyn, A.F. Storozhenko y dr. – M.: Nedra, 1991. – 192 s.
  2. Zolotarёv H.S. Ynzhenernaya heodynamyka. – M.: yzd. MHU, 1983. – 324 s.
  3. Klym S.A., Novosad V.M., Chernyaha P.H. Otsinka ta pidvyshchennya tochnosti heometrychnoho nivelyu-vannya // Visnyk RDTU. – 2000. – # 2 (4). – S. 257–267.
  4. Kuleshov D.A., Hulyaev Yu.P. Nekotorыe zadachy y metodolohycheskye pryntsypы matematycheskoho modelyrovanyya deformatsyy osnovanyy sooru-zhenyy po heodezycheskym dannыm // Yzv. VUZov. Heodezyya y aэrofotosъemka. – M.: MYYHAyK. – 1976. – # 4. – S. 7–11.
  5. Ostrovs'kyy A.L., Romanyshyn P.O., Shpakivs'-kyy P.P. Deyaki pytannya stvorennya heodyna-michnykh  tekhnohennykh   polihoniv  i naukovykh doslidzhen' na nykh // Visnyk heodeziyi ta karto-hrafiyi. – 1996. – # 1 (5). – S. 16–24.
  6. Ostrovs'kyy A.L., Chernyaha P.H. Rozrakhunok ochiku-vanoyi tochnosti heometrychnoho nivelyuvannya ta proektuvannya prohramy robit na heodynamich-nykh polihonakh // Heodeziya, kartohrafiya ta aero-fotoznimannya. – 2001. – # 61. – S. 101–107.
  7. Chernyaha P.H. (1988a) Vybir metodiv pobudovy me-rezh dlya heodezychnoho monitorynhu na heody-namichnykh polihonakh atomnykh elektrychnykh stan-tsiy // Inzhenerna heodeziya. – K.: KNUBA. – 1998. – # 40. – S. 220–223.
  8. Chernyaha P.H. (1988b) Rozrakhunok optymal'nykh chastot ta tryvalosti tsykliv povtornykh vymi-ryuvan' na HDP AES // Inzhenerna heodeziya. – 1998. – # 40. – S. 215–219. 
  9. Ostrovsky A., Tretyak K., Chernyaga P. Development of geodesic monitoring on geodynamic test fields of atomic power stations of Ukraine // Geodesy and Cartography at the beginning of the 21st century. – Poland. – 1997. – P. 1–13.