Розрахунок точності геометричного нівелювання на геодинамічних полігонах

https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.010
Надіслано: Листопад 22, 2010
1
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування
2
Національний університет водного господарства та природокористування
3
Придніпровська академія будівництва та архітектури

Проаналізовано можливість виявлення геометричним нівелюванням вертикальних рухів певної швидкості залежно від довжини ходів, класу нівелювання та частоти спостережень. Встановлено тривалість циклу спостереження залежно від згаданих факторів.

  1. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов / В.Н. Ганьшин, А.Ф. Стороженко и др. – М.: Недра, 1991. – 192 с.
  2. Золотарёв Г.С. Инженерная геодинамика. – М.: изд. МГУ, 1983. – 324 с.
  3. Клим С.А., Новосад В.М., Черняга П.Г. Оцінка та підвищення точності геометричного нівелю-вання // Вісник РДТУ. – 2000. – № 2 (4). – С. 257–267.
  4. Кулешов Д.А., Гуляев Ю.П. Некоторые задачи и методологические принципы математического моделирования деформаций оснований соору-жений по геодезическим данным // Изв. ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка. – М.: МИИГАиК. – 1976. – № 4. – С. 7–11.
  5. Островський А.Л., Романишин П.О., Шпаківсь-кий П.П. Деякі питання створення геодина-мічних  техногенних   полігонів  і наукових досліджень на них // Вісник геодезії та карто-графії. – 1996. – № 1 (5). – С. 16–24.
  6. Островський А.Л., Черняга П.Г. Розрахунок очіку-ваної точності геометричного нівелювання та проектування програми робіт на геодинаміч-них полігонах // Геодезія, картографія та аеро-фотознімання. – 2001. – № 61. – С. 101–107.
  7. Черняга П.Г. (1988а) Вибір методів побудови ме-реж для геодезичного моніторингу на геоди-намічних полігонах атомних електричних стан-цій // Інженерна геодезія. – К.: КНУБА. – 1998. – № 40. – С. 220–223.
  8. Черняга П.Г. (1988б) Розрахунок оптимальних частот та тривалості циклів повторних вимі-рювань на ГДП АЕС // Інженерна геодезія. – 1998. – № 40. – С. 215–219.
  9. Ostrovsky A., Tretyak K., Chernyaga P. Development of geodesic monitoring on geodynamic test fields of atomic power stations of Ukraine // Geodesy and Cartography at the beginning of the 21st century. – Poland. – 1997. – P. 1–13.