Seasonal hydrothermal vertical movements of Earth's surface in conditions of different by granulometric structure soil

2010;
: 22-27
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.022
Received: November 04, 2010
Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Subotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Values of seasonal hydrothermal vertical movements of earth's surface on different depths for mean loamy soil and sand are given. The main hydrometeorological factors causing periodic vertical movements of earth's surface are investigated.

 1. GOST 12536-79. Gruntyi. Metodyi laboratornogo opredeleniya granulometricheskogo (zernovogo) i mikroagregatnogo sostava / http://www.info-build.
 2. GOST 237410-79. Gruntyi. Metodyi laboratornogo opredeleniya soderzhaniya organicheskih ve-schestv / http://www.info-build.
 3. GOST 5180-84. Gruntyi. Metodyi laboratornogo opredeleniya fizicheskih harakteristik / http://www.info-build.
 4. DSTU B V.2.4-2-96. Hrunty. Klasyfikatsiya / http://www.info-build.
 5. Kutnyiy A.M., Bulatsen V.G., Brodskiy B.I., Sos-tin A.A. Skvazhinnyiy ekstenzometr Poltav-skoy gravimetricheskoy observatorii. // Vra-schenie i prilivnyie deformatsii Zemli. – K.: Nauk. dumka. – 1992. – S. 104–109.
 6. Pavlyk V.H. Doslidzhennya sezonnykh hidrotermich-nykh deformatsiy zemnoyi poverkhni na riznykh hly-bynakh. // Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotozni-mannya. – L'viv. – 1999. – #59. – S. 19–23. https://doi.org/10.2307/25573868
 7. Pavlyk V.H. Rezul'taty prohnozuvannya sezonnykh hidrotermichnykh vertykal'nykh rukhiv zemnoyi poverkhni v Poltavi // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – Zb. nauk. prats' Zakhidnoho Heodez. t-va. – L'viv. – 2008. – #16. – S. 75–81.
 8. Pavlyk V.H., Kutnyy A.M., Kryptova V.V., Ty-shchuk M.F. Vplyv volohosti hruntu na sezonni vertykal'ni deformatsiyi zemnoyi poverkhni // Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya. – L'viv. – 1996. – #57. – S. 55–64.
 9. Pavlyik V.G., Kutnyiy A.M., Bulatsen V.G. Geodi-namicheskiy mikropoligon vblizi Poltavyi. Pervyie rezultatyi issledovaniy // Vrasch. i pril. deform. Zemli. – K.: Nauk. dumka. – 1992. – S. 61–66.
 10. Popov V.V. O temperaturnyih deformatsiyah zem-noy poverhnosti // Izv. AN SSSR. Seriya geofiz. – M.: Izd-vo AN SSSR. – 1960. – #7. – S. 914–927.
 11. Tsyitovich N.A. Mehanika gruntov. – M.: Vyissh. shk., 1973. – 280 s.