Secular variations of geomagnetic field in Europe during the 1995–2005 years

2010;
: 67-76
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine

The spatial structure of geomagnetic field secular variations in Europe was examined. Using the data of geomagnetic observatories the new maps of this secular variation (SV) for X, Y, Z, D – components for 5-years intervals 1995-2000 and 2000-2005 were constructed. Their comparison with the IGRM global geomagnetic models was done. The global anomalies – SV-focuses in the structure of the secular variations in Europe were discovered and their kinematics was studied.

 1. 1. Burlatskaya S.P. Spektr vekovyih variatsiy geomag-nitnogo polya po geomagnitnyim dannyim / Izv. AH SSSR. Fizika Zemli. - 1991. - # 8. - C. 115-128.
  2. Golovkov V.P., Kolomiytseva G.I., Rotanova N.M. Dinamika glavnogo magnitnogo polya Zemli / Elektromagnitnyie i plazmennyie protsessyi ot Solntsa do yadra Zemli. - M.: Nauka, 1989. - S. 212-232.
  3. Golovkov V.P., Rivin Yu.R. Dvadtsatiletnie varia-tsii magnitnogo polya Zemli // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1976. - T. 16. - C. 746-748.
  4. Zagniy G.F. Struktura arheovekovyih variatsiy geomagnitnogo polya Ukrainyi i Moldavii za poslednie 5500 let // Geofiz. zhurn. - 1981. - T. 3, # 5. - C. 60-66.
  5. Kalinin Yu.D. Vekovyie geomagnitnyie variatsii / Hovosibirsk: Hauka, Sibirskoe otdelenie, 1984. - 160 c.
  6. Kalinin Yu.D. Vekovyie geomagnitnyie variatsii, neravnomernosti sutochnogo vrascheniya Zemli i radialnyie zonyi Zemli // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1961. - T. 1, N 5. - C. 795-802.
  7. Maksymchuk V. Prostorovo-chasova struktura viko-voho khodu heomahnitnoho polya v Yevropi // Pratsi NTSh - 2002. - T. 8. - C. 57-67.
  8. Maksymchuk V., Horodys'kyy Yu., Kuznetsova V. Dy-namika anomal'noho mahnitnoho polya Zemli. - L'viv: Yevrosvit, 2001. - 306 s.
  9. Papitashvili H.E., Rotanova H.M., Fishman V.M. Otsenka provodimosti nizhney mantii po re-zultatam issledovaniy 60- i 30-letnih variatsiy geomagnitnogo polya // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1982. - T. 22, # 6. - C. 1010-1015.
  10. Pudovkin I.M., Valueva G.E. O haraktere dreyfa glavnogo ekstsentrichnogo geomagnitnogo dipo-lya // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1972. - T. 12, # 3. - S. 511-518.
  https://doi.org/10.1016/0022-4073(72)90162-8
  11. Rivin Yu.R. Sfericheskiy analiz tsiklicheskoy va-riatsii gorizontalnoy sostavlyayuschey magnit-nogo polya Zemli // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1975. - T. 15, # 4. - C .694-697.
  https://doi.org/10.2135/cropsci1975.0011183X001500050024x
  12. Rivin Yu.R. Variatsii geomagnitnogo polya v dia-pazone periodov 10-30 let / Prostranstvenno-vremennaya struktura geomagnitnogo polya. - M.: Hauka, 1976. - C. 43-51.
  13. Rotanova H.M., Papitashvili H.E., Pushkov A.H. Ispolzovanie ortogonalnyih polinomov dlya vyideleniya dlinnoperiodnoy sostavlyayuschey iz vremennyih ryadov geomagnitnyih nablyudeniy // Geomagnetizm i aeronomiya. - 1979. - T. 19, # 2. - C .330-338.
  14. Rotanova H.M., Papitashvili H.E., Pushkov A.H. Prostranstvenno-vremennoy analiz 60-letnih variatsiy polya po dannyim mirovoy seti ob-servatoriy // Geomagnetizm i aeronomiya. -1982. - T. 12, # 5. - C. 842-851.
  15. Currіc R.G. Geomagnetic Line Spectra - 2 to 70 years // Astrophys. and Space Science. - 1973. - 21. - Р. 425-438.
  https://doi.org/10.1007/BF00643106
  16. Currіc R.G. Pacific Region Anomaly іn the Geomag-netіc Spectrum at 60-years // South. Afr. J. of Science,. - 1973. - V. 69. - P. 379-383.
  17. Janackova A. Periodicity in the Time Changes of the Direction of the Geomagnetic Field // Stud. geoph. geodect. - 1983. -.V. 27, № 4. - Р. 372-392.
  https://doi.org/10.1007/BF01636184
  18. Langel R.A. International Geomagnetic Reference Field: The Sixth Generation // J. Geomagn. and Geoelectr. - 1992. - V. 44. - Р. 679-707.
  https://doi.org/10.5636/jgg.44.679
  19. Marton P. Secular variation of the geomagnetic virtual dipole fіeld during the last 2000 years as interred from the spherical harmonіcal analysis of the available arckaeomagnetіc data // Pure and Appl. Geophys. - 1970. - V. 81. - NІV. - P. 163-176.
  https://doi.org/10.1007/BF00875023
  20. Mundt W., Nevanlіnna H. Solar-Cycle Effects іn An-nual Means of European Geomagnetic Observa- tories // Gerlands Beіtr. Geophysіk, Leipzig. - 95 (1986) - 3. - Р. 207-212.
  21. Nevanlinna N., Mundt W. Rapid geomagnetic varia-tions of internal and external origin // HHI-22. Report. - 1987. - № 21. - P. 75-78.
  https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a080056
  23. www. http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/
  24. Yukutake T., Kaіn J. Solar Cycle Variations of the First Degree Spherical Harmonic Components of the Geomagnetic Field // J. Geomagn. Geoelectr. - 1979. - V. 31. - Р. 509-544.
  https://doi.org/10.5636/jgg.31.509
  25. Yukutake T., Kaіn J. Solar cycle variations in the an-nual mean values of the geomagnetic components of observatory date // J. Geomagn. and Geoelectr. - 1987. - V. 39. - № 1. - P. 19-46.
  https://doi.org/10.5636/jgg.39.19