будівельний гіпс

Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих при високих водотвердих відношеннях

Розглянуто основні причини зсідання мінеральних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі, зокрема неавтоклавного ніздрюватого бетону. Досліджено фізико-механічні показники гіпсовапняного каменю за різних водотвердих відношень і вплив вмісту метакаоліну на експлуатаційні характеристики в'яжучого. За допомогою оптичного мікроскопа визначено зміну відносного розширення композиційного каменю в часі. Методом РФА встановлено основні кристалічні фази в системах гіпс-вапно та гіпс-вапно-метакаолін.

Особливості гідратаційного тверднення негашеного вапна за наявності аніонних груп [so4]2-

Встановлено фізико-хімічні та технологічні фактори, за яких відбувається гідрата-
ційне тверднення негашеного вапна. При використанні сповільнювачів гідратації СаО на
основі вуглеводнів спостерігається явище адсорбційної пептизації. Розроблено опти-мальні
склади вапняно-гіпсових в’яжучих, що характеризуються підвищеною водостій-кістю.
Встановлено, що добавки фосфорної, кремнієвої, борної та сульфатної кислот та їх солей
підвищують міцність на 50,0–150,0% під час тверднення вапна в умовах відведення