Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих при високих водотвердих відношеннях

2017;
: pp. 106-111
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Розглянуто основні причини зсідання мінеральних в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі, зокрема неавтоклавного ніздрюватого бетону. Досліджено фізико-механічні показники гіпсовапняного каменю за різних водотвердих відношень і вплив вмісту метакаоліну на експлуатаційні характеристики в'яжучого. За допомогою оптичного мікроскопа визначено зміну відносного розширення композиційного каменю в часі. Методом РФА встановлено основні кристалічні фази в системах гіпс-вапно та гіпс-вапно-метакаолін. Проведено диференційно-термічний аналіз композиційного каменю та розраховано кількості окремих продуктів тверднення.

The main reasons of shrinkage of mineral binder materials and products based on them, in particular non-autoclaved cellular concrete, were reviewed. The physical and mechanical properties of gypsum-lime stone at different water/binder ratios and influence of content of metakaolin on binder working characteristics were investigated. The changing of relative expansion of composite stone with time was determined by using an optical microscope. The main crystalline phases in the systems gypsum-lime and gypsum-lime-metakaolin were established by X-ray analysis. The differential thermal analysis of composite stone was made and the amounts of individual products of hardening were calculated.

1. Будівельне матеріалознавство: Підручник / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. 2. Ухова Т. А. Перспективы развития производства и применения ячеистых бетонов / Т. А. Ухова // Строительные материалы. – 2005. – №1. – С. 18-20. 3. Паращук Л. Я. Проблема зсідання цементів. Методи усунення / Л. Я. Паращук // Хім. пром-сть України. – 2010. – №6. – С. 25-27. 4. Konik Z., Małolepszy J., Roszczynialski W., Stok A. Effect of expansive additive on the properties of some selected cements / Z. Konik, J. Małolepszy, W.Roszczynialski, A. Stok // Cement-Wapno-Beton. – 2006. – №4. – P. 234-240.5. Паращук Л. Я. Використання меленого негашеного вапна в якості компонента для одержання розширних цементів / Л. Я. Паращук // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2010. – № 5/6. – С. 26-28.6. Метакаолін в будівельних розчинах та бетонах: Монографія / Л. Й. Дворкін, Н. В. Лушнікова, Р. Ф. Рунова, В. В. Троян – К.:Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.7. Vimmrová A.,Keppert M.,Michalko O., Černy R. Calcined gypsum–lime–metakaolin binders: Design of optimal composition / A. Vimmrová, M. Keppert, O. Michalko, R. Černy // Cement & Concrete Composites. – 2014. – №52. – P. 91-96.8. Žemlička M., Kuzielová E., Kuliffayová M., Tkacz J.,Palou M. T.Study of hydration products in the model systems metakaolin–lime and metakaolin–lime–gypsum / M. Žemlička, E. Kuzielová, M. Kuliffayová, J. Tkacz,M. T. Palou // Ceramics – Silikáty. – №59 (4). – P. 283-291.9. ДворкінЛ. Й., СкрипникІ. Г., ЖитковськийВ. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. Структуроутворення при твердінні гіпсових в’яжучих / Л. Й. Дворкін, І. Г. Скрипник, В. В. Житковський, Т. О. Поліщук-Герасимчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – 2007. – №4 (40). Ч. 2. – С. 264-270.