енергія згорання

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF 5- (2-NITROPHENYL) FURAN-2-CARBALDEHYDE AND ITS DERIVATIVES IN A CONDENSED STATE

Using the precision bomb combustion calorimeter B-08-MA, the combustion energies of 5- (2-nitrophenyl) -furan-2-carbaldehyde, 5- (2-nitro-4-methylphenyl) -furan-2-carbaldehyde and 5- ( 2-nitro-4-oxymethylphenyl) -furan-2-carbaldehyde. Based on the obtained data, the values of enthalpies of combustion and formation of substances in the condensed state are calculated. A comparative analysis of experimentally determined values with theoretically calculated values by additive calculation methods is given.

TERMODYNAMIC PROPERTIES OF 2-CYANO-3-[5-(2-OXY-METHYL-4- NITROPHENYL)-2-FURYL]-2-PROPENAMIDE

2-Cyano-3-[5-(2-oxy-methyl-4-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide is a biologically active derivative of furan with reactive centers of donor and acceptor type that is used as a starting material in the synthesis of drugs.

The structure of the substance was confirmed by NMR spectroscopy. The purity of the substance was determined using a system of high-efficiency liquid chromatograph Agilent 1100 HPLC.

Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда

Методом бомбової калориметрії експериментально визначено стандартну ентальпію згорання для 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда. На основі отриманих даних розраховано ентальпію утворення речовини в конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда за якою розраховано ентальпія сублімації. Проведено перерахунок ентальпії сублімації на 298К. Розраховано ентальпію утворення речовини в газоподібному стані за даними експериментальних досліджень та за адитивною схемою Бенсона.

Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5.