Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Received: March 08, 2017
Accepted: March 08, 2017
Authors: 

Кос Р. В., Собечко І. Б., Горак Ю. І., Сергеєв В. В., Раєвський Ю. А., Мельник, Г. В.

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5. Значення ентальпії утворення в газоподібному стані DfH0 298 = –230,0 ± 8,5 кДж/моль розраховували з врахуванням величини ентальпії сублімації перерахованої до 298К (ΔsubН0 298 = = 101,9±5,5 кДж/моль). For ethyl-2-cyano-3- (2-furyl) -2-propenoate using the temperature dependences of vapor pressure determined by Knudsen effusion method enthalpies of phase transformations (kJ/mol) ΔsubН331,0=101,3±5,3; ΔvapН390,6=77,5±3,8 were calculated. Energy of combustion was determined in precise calorimeter with an isothermal static shell and bomb. The values of the energy of combustion UC (298), enthalpy of combustion and formation DсН0 298, DfH0 298 in the condensed state are respectively (kJ/mol): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5. The value of the enthalpy formation in the gaseous state DfH0 298 = –230,0 ± 8,5 kJ/mol was calculated taking into account the value of the sublimation enthalpy transferred to 298 K(ΔsubН0298=101,9±5,5 kJ/mol).

1. Ковтуненко В. О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. – К., 1997. – 464 с. 2. Горак Ю.І. Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану: дис. … канд. хiм. наук. Львiв, 2009. – 207 с. 3. Красулин А. П., Козыро А. А., Кабо Г. Я. Давление насыщенного пара мочевины в интервале температур 329 – 403К // Журн. прикл. химии. – 1987. – Т. 6. – № 1. – С. 104–110. 4. Ribeiro da Silva A. V.M., Monte J.S. M. The construction, testing and use of a new Knudsen effusion apparatus // Thermochimica Acta. 1990. Vol. 171. P. 169. 5. Torres-Gomez L.A., Barreiro-Rodriguez G., Galarza-Mondragon A. A new method for the measurement of enthalpies of sublimation using differential scanning calorimetry // Thermochim. Acta. 1988. Vol.124,. P. 229. 6. Rossini F.D. J. Res. Nat. Bur. Standards. 1931. Vol. 6. p.37. 7. Дібрівний В. М. Хімічна термодинаміка Бор-, Силіцій та Нітрогенвмісних органічних пероксидів: дис. … д-ра. хім. наук. – Львів, 2008. – 390 с. 8. Rossini F. D. Experimental Thermochemistry. Interscience Publishers. N. Y., London, 1956. Vol. 2. P. 326. 9. Sunner S., Mansson M. Experimental Chemical Thermodynamics, Combustion calorimetry. Interscience Publishers. Pergamon Press, 1979. Vol. 1. P. 459 p. 10. CODATA Recommended key values for thermodynamics 1977 // J. Chem. Thermodynamics. 1978. № 10. P. 903. 11. I. B. Sobechko, Yu.Ya. Van-Chin-Syan, V. V. Kochubei, R. T. Prokop, N. I. Velychkivska, Yu.I. Gorak, V. N. Dibrivnyi, M. D. Obushak Thermodynamic properties of furan-2-carboxylic and 3-(2–furul)-2-propenoic acid // Russian journal of physical chemistry. A. 2014. Vol.88 № 12. p.p. 2046-2053.