стічна вода

Рredominant microflora of natural and wastewaters of lviv region

Quantitative and qualitative composition of microorganisms have been determined by the microbiological methods of the analysis of natural waters and industrial wastewater. It is shown that the dominant microflora of the studied waters are Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas bacteria types, blue-green algae of Oscillatoria types, as well as Saccharomyces yeast types. Morphological, physiological and cultural characteristics of colonies grown on nutrient media were studied to identify microorganisms.

Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту

In this paper the efficiency of ANAMMOX-process use for sewage treatment from nitrogen-containing compounds was investigated. The conditions for promoting the efficient passage of the studied process and the methods of investigation of the anaerobic ammonium oxidation – ANAMMOX were presented. Досліджена ефективність застосування ANAMMOX-процесу для очищення стоків від азотовмісних сполук. Наведені умови, що сприяють ефективному проходженню досліджуваного процессу, та методи, за допомогою яких проводилось вивчення анаеробного  окиснення амонію – ANAMMOX . 

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень