стічна вода

ПЕРЕВАЖАЮЧА МІКРОФЛОРА ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

Мікробіологічними методами аналізу природних та виробничих стічних вод визначено кількісний та якісний склад мікроорганізмів в них. Показано, що домінуючою мікрофлорою досліджуваних  вод  є  бактерії  роду Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas,  синьо-зелені водорості  роду Oscillatoria,  а  також  дріжджі  роду Saccharomyces.  Для  ідентифікації мікроорганізмів  вивчались  морфологічні,  фізіологічні  та  культуральні  ознаки  колоній, що виросли  на  поживних  середовищах.

Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту

In this paper the efficiency of ANAMMOX-process use for sewage treatment from nitrogen-containing compounds was investigated. The conditions for promoting the efficient passage of the studied process and the methods of investigation of the anaerobic ammonium oxidation – ANAMMOX were presented. Досліджена ефективність застосування ANAMMOX-процесу для очищення стоків від азотовмісних сполук. Наведені умови, що сприяють ефективному проходженню досліджуваного процессу, та методи, за допомогою яких проводилось вивчення анаеробного  окиснення амонію – ANAMMOX . 

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень