Causes and measures of ukraine police reform

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 195–201

Authors: 

Ihor Panonko

This article analyzes the causes and measures to reform the law of Ukraine. Researchers analyzed opinions on approaches to areas of reform. Based on these opinions offered his own vision of the necessary steps to advance the law enforcement agencies of the secret to a truly security for the people.

  1. Про міліцію: закон України від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 4. – Ст. 20.
  2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: закон України від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1994. – № 11. – Ст. 50.
  3. Про план заходів з виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства у Раді Європи”: Указ Президента України від 12 січня 2011 року № 24/2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12867.html.
  4. Боротьба з корупцією у сфері державних послуг: Хроніка реформ у Грузії. – Видання Світового банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/INTGEORGIA/ Resources/Georgia_Book_Ukranian.pdf.
  5. Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи: матер. Міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.) / Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оброни України; за заг. ред. О. С. Бодрука. – К.: НІПМБ, 2006. – 190 c.
  6. Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації прав людини // Право України. – 2001. – № 5. – С. 43–47.