Criminal legal personality characteristics of bribery, which provides public services for the legislation of Ukraine

Автори: 
Volodymyr Kyshpit

This article investigates criminal legal description of bribing a person who provides a public service. Definitely essential content objective and subjective attributes corresponding elements of the crime, which is important for improving the practice of the new anti-corruption provisions of the criminal laws of Ukraine. Revealed incomplete implementation of the basic provisions of international anti-corruption conventions in domestic criminal law , in terms of determining the list of penal forms of bribery of a person who provides public services .

 1. Борисов В. І. Співвідношення кримінально–правової характеристики злочину та його складу / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доп. і повідомлень учасників Міжнар. симпозіуму, 21–22 вересня 2012 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 30–35.
 2. Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація: конспект лекцій зі спеціального курсу В. О. Навроцький // Життя і право. – 2004. – № 11. – С. 2–78.
 3. Файєр О. А. Поняття професійної діяльності та її структурні елементи / О. А. Файєр // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (31). –С. 128–129.
 4. Про адміністративні послуги: закон України від 6 вересня 2012 року // Офіційний вісник України. — 2012.– № 76. – Ст. 3067.
 5. Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності, з надання яких придбавається торговий патент: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1258 // Офіційний вісник України. – 2011. –
 6. № 7. – Ст. 332.
 7. Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №12 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2, Т. 1. – Ст. 42.
 8. Талапина Э., Тихомиров Ю. Публичные функции в экономике /
 9. Э. Талапина, Ю. Тихомиров // Право и экономика. – 2002. – № 6. – С.5–10.
 10. Публичные услуги и право: науч.-практ. пособ. / под ред. Ю. А. Тихомирова. – М.: Норма, 2007. – 234 с.
 11. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” /М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 424 с.
 12. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України /П. П. Андрушко. – К.: Атіка, 2012. – 332 с. 
 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови [дод., допов. та СД / гол. ред. В. Бусел та ін.]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. – 2009. – 1736 с.
 14. Податковий кодекс: закон України від 2 грудня 2010 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 202–211