Update methodological approach to state-govenment phenomena within theoretical law

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 64–69

Authors: 

Iryna Zharovska

The article addresses the problem in legal understanding of state and power events. Particular attention is devoted to the selection of the optimal methodology for the study of these phenomena. The analysis of possible renewed methodological approaches in order to complete and comprehensive analysis of the state-government events.

 1. Халипов В. Ф. Кратология – наука о власти: концепция / В. Ф. Халипов. – М. : Экономика, 2002. – 367 с.
 2. Государственная власть: парадигма, методология и типология : монографія / В. Я. Любашиц, А. Ю. Мордовцев, А. Ю. Мамычев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – Ч. 1. – 400 с.
 3. Святоцький О. Роль юридичного журналу “Право України” у сприянні розвитку національної правової доктрини / О. Святоцький // Право України. – 2013. – №9. – С. 55–71.
 4. Котляревский С. А. Власть и право: проблема правового государства / С. А. Котляревский. – М: Мысль, 1915. – 421 с.
 5. Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 592 с.
 6. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології / М. С. Кельман. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 492 с.
 7. Гаврилов М. І. Філософія демократичної державності / М. І. Гаврилов. – Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2007. – 380 с.
 8. Чулінда Л. І. Методологія плебсології/ Л. І. Чулінда // Плебсологічне осмислення перспектив розвитку української держави : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2010 р.: [матер. доп. та вист.] / ред. Б. І. Андрусишин [та ін.]. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 3. – С. 27–44.
 9. Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания: опыт разработки теоретических основ (этнопсихологичеких) и их применения к анализу исторического и этнографического материала / С. В. Лурье. – СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. – 288 с.
 10. КостицькийМ. В. Методологія пізнання української історико-правової діяльності / М. В. Костицький // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер. “Юрид. науки”. – 1994. – Вип. 30. – С. 3–7.
 11. Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв / М. Козюбра // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №2/3. – C. 83–95.
 12. Львова О. Л. Поняття та підходи до порівняльного аналізу державно-правових явищ / О. Л. Львова // Правові системи сучасності : навч. посіб. / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юрид. думка, 2012. – С. 168–187.
 13. Макаренко Л. О. Порівняння як метод дослідження державно-правових явищ / Л. О. Макаренко // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр. / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого, М. М. Цимбалюк, І. С. Гриценка; упоряд. : О. В. Кресін, І. М. Ситар. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 620 с.
 14. Методи наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х.: ХПІ, 2009. – 142 с.
 15. Оборотов Ю. Загальнотеоретична юриспруденція в сучасній теорії держави і права / Ю. Оборотов // Право України. – 2013. – №9. – С. 103–115.