Legal mechanisms of gender equality in Ukraine

Автори: 
Iryna Andrusiak

The article studies the regulatory foundation of the implementation and promotion of gender equality in Ukraine. Determination of the effectiveness of legal mechanisms aimed at its regulating, is based on the analysis of relevant legal acts. Based on the comparison of state programs, deficiencies and failures in this area, the direction of further improvement of legal regulation of gender equality in Ukraine, is determined.

 1. Оніщенко Н. М. Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики / Н. М. Оніщенко, О. В. Матвієнко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2005. – 144 с.
 2. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. – К.: Юридична думка, 2007. – 372 с.
 3. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. – К.: Юридична думка, 2010. – 352 с.
 4. Фулей Т. І. Основи гендерної рівності: навч.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей. – К.: Тютюкін, 2010. – 240 с.
 5. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України: підруч. / Н. В. Аніщук. – Одеса: Фенікс, 2013. – 208 с.
 6. Оніщенко Н. М. Гендерні паритети сучасного етапу правового розвитку в Україні // Н. М. Онішенко, Л. О. Макаренко, О. Л. Львова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 10–14.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6.05.2001 р. “Про національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки” // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/479-2001-п.
 8. Указ Президента України 26 липня 2005 року “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1135/2005.
 9. Левченко К. Коментарі до рішення Печерського суду з приводу гендерної дискримінації / К. Левченко // Права людини. Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. 16–30 червняя 2010 р, № 17 (561). – С.7–8.
 10. Закон України від 08.09.2005 р. “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків” // Режим доступу:ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
 11. Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи” // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1241-v.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. “Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1834-2006-п.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. “Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року”. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/717-2013п.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 197–201