Problems of legal regulation of crime prevention in Ukraine

Authors: 

Nataliya Lesko

The article analyzes and systematizes the special laws that regulate activities on crime prevention in Ukraine. Studied the general problem of legal regulation of crime prevention. Substantiated proposals for the adoption of the Basic Law of Ukraine “On prevention of offenses”.

 1. Остапенко О. І. Профілактика адміністративних правопорушень (адміністративно-правовий аспект) / О. І. Остапенко. – Львів: Львів. ін-т внутр. справ при Укр. акад. внутр. справ, 2001. – 103 с.
 2. Бугайчук К. Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / К. Л. Бугайчук. – Х., 2002. – 20 с.
 3. Комаров В. А. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю ОВС України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно правові питання: монографія / В. А. Комаров. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 287 с.
 4. Квітка Я. М. Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. М. Квітка. – К., 2002. – 226 с.
 5. Щедрин Н. В. Основы общей теории предупреждения преступности: учеб. пособ. / Н. В. Щедрин. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1999. – 58 с.
 6. Про профілактику злочинів: Проект закону Української Радянської Соціалістичної Республіки 1991 р. // Іменем Закону. – 1991. – № 13. – С. 7–10.
 7. Про профілактику злочинів: Проект закону України від 12 травня 1998 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls.
 8. Про соціальну профілактику правопорушень в Україні: Проект закону України від 30 листопада 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/J092400V.html.
 9. Про профілактику правопорушень: Проект закону України від 14 червня 2006 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvsinfo.gov.ua.
 10. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
 11. Про попередження насильства в сім’ї: закон України від 15 листопада 2001 р. // Відом. Верх. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 10.
 12. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: закон України від 13 січня 2005 р. // Відом. Верх. Ради України. – 2005. – № 6. – Ст. 147.
 13. Кальман О. Г. Що протиставити злочинності? / О. Г. Кальман // Дзеркало тижня. – 2009. – № 8. – С. 6.
 14. Денисов С. Ф. Розвиток спеціального законодавства з питань запобігання злочинності в Україні / С. Ф. Денисов, А. В. Юрасов // Держава та регіони (Сер.: Право). – 2009. – № 4. – С. 35–42.
 15. Никулин М. И. Проблемы науки административной деликтологии: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / М. И. Никулин. – М., 2006. – 461 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 231–235