Subjects of implementation of the law enforcement functions of the state

Автори: 
Roman Shay

The article is devoted to the problem of the definition of “law enforcement”, as it affects the question of what the functions of the state bodies should recognize law enforcement.

 1. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посіб. / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.
 2. Осадчий В. І. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту / В. І. Осадчий // Право України. – 1997. – № 11. – С. 71–75.
 3. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 04.02.94 № 3925-ХІІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3781-12.
 4. Про судоустрій України: Закон України : остання ред. від 03.08.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3018-14.
 5. Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про прокуратуру”: Закон України : остання ред. від 01.01.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3662-12.
 6. Про міліцію: Закон України // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
 7. Про Державну податкову службу в Україні : Закон України: ред.. від 06.08.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-12.
 8. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 // Закони України / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – К.: Право, 1997. – Т. 3. – 870 с.
 9. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України: остання ред. від 16.11.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=160%2F98-%E2%F0.
 10. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України : остання ред. від 10.03.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3099-14.
 11. Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Указ Президента [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827/98.
 12. Кримінально-процесуальний кодекс України: станом на 1 вересня 2011 р. / [упоряд.: А. М. Притула, Н. В. Неледва]. – Одеса: Фенікс, 2011. – 500 с.
 13. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб. / В. С. Ковальський та ін.; відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.
 14. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / В. М. Плішкін; за ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.
 15. Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка / Г. А. Туманов. – М.: Юрид. лит., 1972. – 232 с.
 16. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник / О. М. Бандурка. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
 17. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В. Б. Аверьянов. – К.: Наук. думка, 1979. – 148 с.
 18. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1138%2F2000.
 19. Тюріна О. В. Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01: nеорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Оксана Володимирівна Тюріна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 807(3): 93–100