Legal basis of interaction of internal affairs and civil society institutions

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 

T. Z. Garasumiv, T. Y. Dawo

The article comprehensively studied the legal principles of interaction of internal affairs
and civil society, comprehensively analyzes the legal framework of the mentioned issues. Deals
with the concept of relation “state – civil society” as a regulatory scheme that ensures longterm
stable development of Ukrainian society

1. Шпигаева Т. Спад темпов роста экономики как результат замедления реформ /
Т. Шпигаева // Финансовые риски. – 2003. – № 1 (32). – С. 7–8. 2. Тевлін Р. Про поняття
“правоохоронні органи” у вузькому та широкому розумінні / Р. Тевлін // Рад. право. – 1985. – № 7. –
С. 52–53. 3. Судебные и правоохранительные органы Украины: учеб. для высш. учеб. завед. МВД
Украины / под ред. проф. А. М. Бандурки. – Х., 1999. – С.21–23. 4. Про демократичний цивільний
контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.
2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 64. – Ст. 366. 5. Мельник М.
Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посіб. / М. Мельник, М. Хавронюк – К.:
Атіка, 2002. – С. 23. 6. Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади,
демократії / А. Мацюк // Укр. право. – 1995. – № 1 (2). – С.24–29. 7. Ребкало В. Державна політика:
аналіз та впровадження в Україні: конспект лекцій до навчального модуля / В. Ребкало,
В. Тертичка; Укр. Акад. держ. управл. при Президентові України. – К., 2002. – 79 с.
8. Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: автореф.
дис. … докт. держ. управ.: спец. 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” /
О. І. Сушинський. – К., 2003. – 36 с. 9. Органи державної влади України: моногр. / В. Ф. Погорілко
та ін.; за ред. В. Ф. Погорілка; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 592 с.
10. Административное право Украины: учеб. для студ. вузов юрид. спец. / Ю. П. Битяк,
В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др. / под ред. Ю. П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Право,
2003. – 576 с. 11. Про звернення громадян: Закон України від 02.10. 1996 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 12. Аристотель. Этика; пер. с греч.; с прилож. “Очерка
истории греческой этики до Аристотеля” Э. Радлова. – СПб., 1908. – 207 с.