Anti-terrorism measures in Ukraine: administrative legal aspect

Автори: 
Oleksiy Ostapenko

The article deals with the question of theoretical notion of the definitions that characterise terrorism countemeasures in Ukraine. Besides, a mechanism for terrorism counteraction and factors, conditions and causes, that encourage third parties to commit terroristic actions.

 1. Лихачев С. В. Правові та організаційні засади діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення громадської безпеки в Україні: теорія і практика: монографія / С. В. Лихачев. − Донецьк: Дон УЄП, 2012. − 309 с.
 2. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом: у визначеннях та поняттях / В. А. Ліпкан. − К.: Магістр − ХХІ ст., 2009. – 162 с.
 3. Великий енциклопедичний словник / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-е вид. перероб. і допов. − К.: Вид-во “Юридична думка”, 2012. − 1020 с.
 4. Словник української мови / під ред. І. К. Білодіда. − К. : Наук. думка, 1971. – Т. 1. − 799 с.
 5. Велика книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови / укл. О. М. Островська, Г. В. Латник; за ред. Г. Латника. − К.: Арій, 2012. − 632 с.
 6. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. − М.: ИНФРА-М, 1997. − 293 с.
 7. Laqueur Walter New Terrorism / Oxford University Press/ − 1977. – 268 р.
 8. Thackrah/terrorism. A, Definitional Problem // Contemporary Research on Terrorism. Edited by Payl Aberdeen University Press / Aberdeen, 1989. – 249 р.
 9. Клаузевиц К. О войне : пер. с нем. − М. : Издательская корпорация “Логос”, Международная академическая издательская компания “Наука”. − 1994. – 463 с.
 10. Мартыненко Б. К. Теоретико-правовые вопросы политического терроризма (на примере России конца 80-х–90-х годов : монография. − Ростов-на-Дону, 1999. – 189 с.
 11. Уайт Е. Великая борьба / пер. с англ. − К.: “Джерело життя”, 2012. – 608 с.
 12. Гор А., Берхан А. Боевики освобождают военных, но не жителей / А. Гор, А. Берхан // “Сегодня”. – 2014. − 10 сентября.
 13. Шлосберг Л. Приказано лгать / Л. Шлосберг // “Совершенно секретно”. − № 11/306. – 2014. − С. 16–17.
 14. Стадник А. Терористи у Львові / А. Стадник // “Експрес”. − 2014. − 13–20 листопада.
 15. Маляр Г. В. Соціально-політичні конфлікти як детермінанти політичної злочинності : Митна справа / Г. В. Маляр // Митна справа : наук.-аналіт. журн. з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 2011. – № 1 (73), Ч. 2. – С. 295–300.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 43–48