Ensuring the safety of people in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction: problems of legal regulation

2017;
: 508 - 513

O. Romtsiv «Ensuring the safety of people in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction: problems of legal regulation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article investigates the safety features people in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction the process of disclosure of illegal acts on the part of stakeholders and issues of legal regulation.

1. Zhuravlev S. Yu. Protivodeistvie rassledovaniyu kak sostavlyayushchaya prestup¬noi deyatel'nosti i ob”ekt nauchnykh issledovanii [Opposition to the investigation as part of prestup¬noy activity and the object of research]. Investigation and oppose it in adversarial criminal proceedings: procedural questions and kriminalistiche¬skie: collection of scientific works of the Russian Interior Ministry Academy of Management. Moscow: Russian Academy of Management MVD Publ., 2007, pp. 194–195. 
2. Zakon Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi” [The Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 51. 
3. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnyy zakhyst suddiv ta pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv” [The Law of Ukraine “On State protection of judges and law enforcement officials”]. Supreme Council of Ukraine. 1994. Vol. 11. Art. 50. 
4. Konovalova H. V. Zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva za novym KPK Ukrayiny [The security of participants in criminal proceedings under the new Code of Ukraine]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_12.pdf. 
5. Hryn'kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010. 20 p. 
6. Pashkov S.M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut' uchast' u kryminal'nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys..kand.yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Abstract dys..kand.yur. Sciences: 12.00.07].Irpin. 2008. 20 p. 
7. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis. ... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p. 
8. Van Mekhelen i drugie protiv Niderlandov : Sudebnoe reshenie ot 23 aprelya 1994 g. [Van Mechelen and others against Nyderlandov: Sudebnoe decision from 23 April 1994]. Evropeyskyy court on human rights. Favourites solutions: in 2 t. Moskov, 2000. T. 2. pp. 440–454. 
9. Rekomendatsiya # R (97) 13 Komitetu Ministriv derzhavam chlenam Rady Yevropy stosovno zapobihannya tysku na svidkiv ta zabezpechennya prav zakhystu (pryynyato Komitetom Ministriv 
10 veresnya 1997 r.) [Recommendation № R (97) 13 of the Committee of Ministers of Council of Europe member states concerning prevention of pressure on witnesses and human protection (adopted by the Committee of Ministers of 10 September 1997)]. Availableat: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf 10. Usenko O. V. Problema zakhystu uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva [The problem of the protection of participants in criminal proceedings] Fighting organized crime and corruption (theory and practice). 2003. Vol. 7. pp. 133-138. 
11. Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. [Legal Encyclopedia: 6 tons.]. Availableat: http://leksika.com.ua/19980614/legal. 
12. Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya : v 10 t. T. 1 : Teoretyko-metodolohichni ta kontseptual'ni zasady politseys'koho prava ta politseys'koyi deontolohiyi [International Police Encyclopedia: 10 tons. T. 1: Theoretical, methodological and conceptual principles of police law and police ethics]. ed. Rymarenko Yu, Y. Kondratyev, V. Y. Taci, S. Shemshuchenko. Kyiv, WA “John Jure” Publ., 2003. 1128 p. 
13. Zaplatinskii V. M. Terminologiya nauki o bezopasnosti [Terminology of science bezopasnosti]. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie”. – Liptovsky Mikulas : AOS v Liptovskom Mikulasi Publ., 2006. 
14. Dotsenko O. S. Ponyattya i sutnist' hromads'koyi bezpeky v suspil'stvi [The concept and essence of public safety in the community]. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine. 2002. Vol. 2. pp. 148–153. 
15. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6.pdf. 
16. Voinikov V. V. Taktika obespecheniya bezopasnosti v ugolovnom sudoproizvodstve : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk : 12.00.09. [Security tactics in criminal proceedings: Abstract. Dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.09.]. Kaliningrad, 2002. 19 p.