Information and legal principles regulation of electronic money

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 22–27

Authors: 

Serhiy Yesimov

The article raises questions of the legal regulation of electronic money in the development of electronic payment systems and information technology in the context of adapting national legislation to the EU. Functions of electronic money, regulatory support implementation of these functions, directions of improvement of legal regulation of legal relations in the use and production of electronic money institutions monitor the activities that use electronic money.

 1. Додаток XVII “Нормативно-правове наближення України” до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом і його державами, – з іншого. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document;jsessionid= C3CFA5048CA96E07C6D0B60B3FEFDBC6?id=56314.
 2. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 29. – Ст.137.
 3. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 500 с.
 4. Про Національний банк України: закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 29. – Ст.238.
 5. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: наук.-аналіт. матер. – Вип. 10 / П. М. Сенищ, В. М. Кравець, В. І. Міщенко, О. О. Махаєва, В. В. Крилова, Н. В. Грищук – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. – 145 с.
 6. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: постанова Правління Національного банку України від 05.11.2014 р. № 705. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14.
 7. Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
 8. Лозовик Д. Б. Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні / Д. Б. Лозовик // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – С. 1–2.
 9. Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263–271.
 10. Лист Національного банку України від 26.06.2014 р. № 25-109/33434 “Стосовно використання електронних грошей суб’єктами господарювання”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v3343500-14.
 11. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей: Постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 р. № 481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z1336-10.