Analysis of the philosophical and legal ideas in Ukraine in XVI–XVII centuries

Автори: 
Olha Kolych

During the Polish expension a complex social and political situation in Ukraine became even more complicated after the adoption of the Brest Union in 1596. As a result, at the end of XVI, beginning of the XVII century on the religious base in Ukraine appears a polemic trend. In their works polemists gave answers not only on religious issues but also expressed the philosophical and legal opinion about public relations. Thus, this article analyzes the main philosophical and legal ideas of polemical literature at the end of XVI beginning XVII century.

  1. Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 256 с. – С. 90.
  2. Історія української філософії: підручник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.
  3. Кашуба М. Становлення ренесансного світогляду в українській духовній культурі / М. Кашуба // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць : Серія: Філософські науки. – 1999. – Вип. 1. 268 с. – С. 124–129.
  4. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп.ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.
  5. Матковська О. В. Львівське братство: культура і традиції. Кінець XVI – перша половина XVIІ ст. / Вступ. Слово І. В. Паславського; Худож. оформл Л.В. Прийми / Оксана Володимирівна Матковська. – Львів: Каменяр, 1996. – 71 с.
  6. Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок XVІІ ст.) / Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М.; відп. ред. Горський В. С.; АН УРСР. Ін-т філософії. – К.: Наук. думка, 1990. – 384 с.
  7. Огородник І. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій / Огородник І. В., Огородник В. В. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_....
  8. Теорія держави і права: підручник / Скакун О. Ф. – Харків: Консум, 2001. – 656 с. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/687/28/.
  9. Філософія права: навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка; за ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 208 с.
  10. Чирва А. В. Мова як чинник державотворення [Текст] / А. В. Чирва // Науковий збірник Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька та ін. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 262–270. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info library.com.ua/books-text-10518.html.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 125–133