The national liberation ideas in the philosophical and legal views of polemicists

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Автори: 
O. I. Kolуch

The understanding of the formation of philosophical and legal views in Ukraine in
historical context becomes especially important in the development of Ukraine as a rule-of-law
state under present day conditions. The article analyzes the philosophical and legal ideas of the
national liberation, which are reflected in the polemical literature of the late XVI – early XVII
century

1. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика : підручник / Г. І. Волинка,
В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів; за ред. Г. І. Волинки. – К. : Вища шк.., 1999. – 624 с.
2. З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні : зб. ст. / ред. кол.:
Д. X. Острянин та ін. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1956. – 147 с.
3. Левкулич В. В. Морально-етичний та правовий зміст категорії “рівність” [Електронний ресурс] /
В. В. Левкулич // Мультиверсум. Філософський альманах: [збірник наукових праць] / гол. ред.
В. В. Лях. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Вип. 39. – С. 116–130. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Levkul_1.htm. 4. Мала енциклопедія
етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.:
Ю. І. Римаренко (відп.ред.) та ін. – К. : Довіра; Генеза, 1996. – 942 с. 5. Марасюк С. С. Дослідження
взаємозв’язку категорій “етнос”, “нація”, “держава” в контексті процесів державотворення /
Сергій Марасюк // Акт. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.)
[та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – No1 (31). – С. 45–52 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://sites.google.com/site/sociuminfanalitingdnepr/home/analitika/sta...
etnos-nacia-derzava-v-konteksti-procesiv-derzavotvorenna. 6. Нічик В. М. Від Вишенського до
Сковороди: з історії філософської думки на Україні XVI – XVIII ст. / В. М. Нічик. – К.: Наук.
думка. – 141 с. 7. Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ – початок
XVІІ ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій; відп. ред. В. С. Горський; АН УРСР. Ін-т
філософії. – К. : Наук. думка, 1990. – 384 с. 8. Огородник І. Історія філософської думки в Україні.
Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища школа, 1999. – 543 с. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/filosofiya/istoriya_filosofskoyi_dumki_v_
ukrayini_-_ogorodnik_iv. 9. Політологія : підручник / Ю. М. Розенфельд, Л. М. Герасіна,
Н. П. Осипова, М. І. Панов, О. М. Сахань, О. В. Ставицька. – Харків : Право, 2001. – 398 с.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4218-s-
1-------.html. 10. Худояр Л. В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці
XVI–XVIII ст. / Л. В. Худояр // Часопис Київського університету права. – 2011. –
№ 3. – С. 85–89.