Differences and similarities employment contracts and related civil contracts

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 337–342

Authors: 

Ihor Panonko, Vitaliy Koval

The features of civil contracts by entering which a person is able to sell their ability to work. Determined common features of employment contracts and related civil contracts.

 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (з наст. змінами і доп.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (з наст. змінами і доп.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 3. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 544 с.
 4. Антошкіна В. К., Васильченко Н. В. Договірне регулювання праці в галузевих інститутах трудового та цивільного права // Вісник Донецького національного університету, сер. В: економіка і право. – 2009. – №2. – С. 277–281.
 5. Митрофанов І. І. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві : монографія / І. І. Митрофанов, О. В. Плескун; за заг. ред. І. І. Митрофанова. – Одеса: Видавництво “Фенікс”, 2014. – 272 с.
 6. Чанишева Г. І., Римар Б. А. Види трудового договору за законодавством України: монографія / Г. І. Чанишева, Б. А. Римар. – Одеса : Фенікс, 2011. – 176 с.
 7. Олійник К. М. Відмежування трудового договору від цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею / К. М. Олійник // Наше право. – 2013. – № 11. – С. 116–119.
 8. Плескун О. В. Відмежування трудового договору і суміжних цивільно-правових договорів / О. В. Плескун // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 454–462.
 9. Трудове право : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.
 10. Чернега М. У чому полягає відмінність трудового договору від цивільно-правової угоди? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://t-v.te.ua/korysne/u-chomu-vidminnist-trudovogo-dogovoru-vid-civil....
 11. Бойко М. Д. Трудовий договір: теорія і практика: навч.-практ. посіб. – К.: Атіка, 2009. – 308 с.