Forced migration: international standards of internally displaced persons in the national legislation

2019;
: 35-40

Pavliv-Samoyil N. P. "Forced migration: international standards of internally
displaced persons in the national legislation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article addresses the problem of compliance of national legislation with international
standards regarding the protection of rights and interests of internally displaced persons,
dwells upon the differentiation of international standards regarding internally displaced
persons and refugees, substantiates the need for a cross-section of international law in the
national legislation of each country to ensure a maximally consistent approach in designation
of rights and freedoms of all persons in a democratic society.

1. Kudria I. Zakhyst ta vidnovlennia prav vnutrishno peremishchenykh osib: mizhnarodnistandarty ta natsionalnyi dosvid [Protection and restoration of the rights of internally displaced persons:international standards and national experience]. Kruhlyi stil Instytutu zakonodavstva VRU (26 liutoho2016 r.). URL: http://veche.kiev.ua/journal/5195/ (data zvernennia: 4.11.2019) [in Ukrainian]. 2.Krakhmalova K. O. Stan doslidzhen statusu vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Status ofstudies on the status of internally displaced persons in Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava.Administratyvne pravo i protses. Finansove pravo. Informatsiine pravo. 2015. P. 142-145 [in Ukrainian].3. Guiding Principles on Internal Displacement. Mode of access. URL: https://drc.ngo/media/1217434/guiding-principles-on-internal-displacemen... (data zvernennia: 4.11.2019). 4. KozynetsI. H., Shestak L. V. Mizhnarodni standarty zakhystu ta dopomohy vnutrishno peremishchenym osobam[International standards for the protection and assistance of internally displaced persons]. Molodyi vchenyi.№ 12 (15). 2014. P. 258-262 [in Ukrainian]. 5. Kassas K. Realizatsiia vnutrishno peremishchenymyhttps://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-1525osobamy svoikh prav i svobod [Exercise of rights and freedoms by internally displaced persons]. Aktualniproblemy suspilno-politychnykh nauk: zbirnyk materialiv nauk. konf. Vinnytsia, 2018. 377 p.