The concepts and categories as the basis for science tax law of Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 10–13

Authors: 

Oksana Bayik

In the article on the basis of the dictionaries, encyclopedic and legal literature analyzes the currently existing definitions of “concept” and “category”. Reveals their importance in tax law of Ukraine. Determined author's understanding these terms in tax law of Ukraine.

 1. Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. – Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України /За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.
 2. Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О. та ін. Оподаткування в Україні: навч. посіб. / за ред. Н. І. Редіної. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.
 3. Зенфірова Т. А. Термінологічні питання побудови дискурсу трудового права // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія : Право. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 70–74.
 4. Повторева С. М. Словник з логіки. – Львів: “Магнолія – 2006”, 2009. – 196 с.
 5. Тофтул М. Г. Логіка : Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 368 с.
 6. Ряшко В. І. Логіка: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.
 7. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни: у 4 т. Т. 3 / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 426 с.
 8. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова; Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Харків; Фоліо, 2005. – 767 с.
 9. Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.
 10. Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. : П.І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.
 11. Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія / М.І. Любченко. – Харків: ТОВ “ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ”, 2015. – 280 с.
 12. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія. – К. : Атіка, 2003. – 144 с.
 13. Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Т. 2 / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 350 с.
 14. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. ІІ. И-О. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. – М., 1955. – 779 с.
 15. Словник української мови. Т. IV. І–М. – К.: Наукова думка, 1973. – 840 с.
 16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.
 17. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права : монографія. – НАВСУ, Львів: ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2004. – 232 с.
 18. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид-во “Юридична думка”, 2012. – 1020 с.