Administrative and legal relations in compulsory civil liability insurance of vehicle owners

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

The article deals with administrative and legal relations in the field of compulsory
insurance of civil liability of owners of vehicles. Specific features of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners from the perspective of legal entity and industry sector legal
rules governing these relations. The main administrative and related legal and extra-civil
relations in this area.

1. Адміністративне право: конспект лекцій / уклад.: Л. В. Єрофеєнко. – Харків: Харківський
нац. авто.-дор. ун-т, 2015. – 134 с. 2. Асадов А. М. Косвенные (опосредованные) правовые
отношения: вопросы методологии и значение в финансовой деятельности государства /
А. М. Асадов. – М.: Норма, 2013. – 320 с. 3. Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 01.07.2004 р.
№ 1961-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1. 4. Лемер Ж. Системы
“бонус-малус” в автомобильном страховании: 2-е изд. / Ж. Лемер; пер. с англ. В. К. Малиновского. –
М.: Янус-К, 2003. – 306 с. 5. Постанова Вищого Господарського Суду України від 24.01.2012 р.
Справа № 9/179 щодо позову про відшкодування збитків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
[http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3565570.html]. 6. Непран А. В. Проблеми розвитку обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та
шляхи їх розв’язання / А. В. Непран // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 75–86.
7. Рішення Конституційного Суду України від 23.12.2014 р. № NQ 7-рп/20 14 Справа NQ 1-6/2014.
За конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного
тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України “Про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: [http://ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=261606]. 8. Маріц Д. О.
Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів / Д. О. Маріц // Часопис Київського
ун-ту права. – 2013. – № 2. – С. 169–171. 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху:
Закон України від 14.07.2015 р. № 596-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 39. –
Ст. 372.