Extortion of bribes in connection with, the criminal legislation of Ukraine

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Автори: 
S. V. Yakimova

In the article the genesis of the concept of legal extortion. Defined the specific features of
the request, in connection with the bribes. It was found that the provisions of the Criminal
Code of Ukraine demanding undue advantage is seen as a sign of qualified bribery. Instead,
the provisions of international anti-corruption conventions extortion undue advantage is a
separate form of bribery. Proved that in today harmonization of the provisions of the Criminal Code of Ukraine in accordance with international standards, countering bribery will help to
improve the criminal legal framework against corruption in Ukraine.

1. Давали і будемо давати: Українські новини // Експрес № 78 (8351) 15.10 – 22.10.2015.
2. Кузнецова Н. Ф. Профилактическая функция уголовного закона // Уголовное право. –1998. –
№ 1. – С. 11–20. 3. Практичний словник синонімів української мови (близько 17000 синонімічних
рядів) 2-е вид. доп. й опрацьоване [уклад. Святослав Караванський]. – К.: Українська книга, 2012. –
480 с. 4. Психологія керівного впливу та дисципліни праці в організації: навч.-метод. посіб. /
[уклад. Г. І. Дацевич]. – Донецьк: Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій. 2011. – 20 с. 5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня
2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
6. Дьоменко С. В. Генеза складу вимагання в кримінальному праві України // Вісник Запорізького
державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – № 1: / Головний редактор
Толок В. О. – Запоріжжя: Держ. ун-т, 2003. – С. 145–147. 7. Конвенція Організації Об’єднаних
Націй проти корупції // Відомості Верховної Ради України. – 2007. –№ 49. – Ст. 2048.
8. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ЕTS 173 ) // Відомості Верховної Ради України. –
2007. – № 47, 47-48. – Ст. 2028. 9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу
України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те. вид. переробл. та доповн. – К.: Юридична
думка, 2007. – 1184 с.