Prevention of criminal offenses against subjects of criminal proceedings: international legislation and the experience of individual states

2022;
: 168-175

Huzela M.
"Prevention of criminal offenses against subjects of criminal proceedings: international legislation and the experience of individual states"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real provision of their security in the field of criminal proceedings. Since the development of the regulatory framework to address the security of persons involved in criminal proceedings began in the middle of last century, accordingly, this problem, as well as ways to solve it, began to be reflected in the norms of contemporary international law. The article examines that the problem of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their criminal proceedings is reflected and resolved in international law, including the UN Declaration of Human Rights and a number of UN resolutions and European conventions, which clearly regulate the basic principles of international cooperation in combating socially dangerous encroachments on the person, as well as on participants in criminal proceedings. Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, as well as the legislation of individual countries, some issues of prevention of criminal offenses against the subjects of criminal proceedings through the real security of their security in the criminal process. In particular, the legislation of the United States and Canada, which regulates the implementation of the program of protection of witnesses and victims, the experience of these countries in preventing criminal offenses against participants in criminal proceedings. It was concluded that the positive experience of these states is important for Ukraine in solving the problem of prevention of criminal offenses against criminal proceedings, as well as for improving the criminal and criminal procedure legislation of Ukraine

1. Brusnytsyn L. V. (2002). Teoretyko-pravovye osnovy y myrovoi opyt obespechenyia bezopasnosty lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu sudoproyzvodstvu [Theoretical and legal bases and world experience of safety of the persons promoting criminal proceedings] : dys. … d-ra yuryd. nauk. M. P. 95.2. Varyhyn A. N., Yashyn A. V. (2018). Determynatsyia y preduprezhdenye prestuplenyi protyv uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva [Determination and prevention of crimes against participants in criminal proceedings] : monohr. M. 350 p. 3. Hryb V. H., Zernova T. M., Burova L. B. (1990). O sostoianyy y merakh borby s orhanyzovannoi prestupnostiu v nekotorykh zarubezhnykh stranakh [On the state and measures to combat organized crime in some foreign countries] : obzor. M. P. 55. 4. Evstratenko E. V. (2004). Zashchyta svydetelei y poterpevshykh v uholovnom protsesse Rossyy [Protection of witnesses and victims in the criminal process of Russia] : dys. … kand. yuryd. nauk. Cheliabynsk. P. 98. 5. Yvanov Y. S. (2016). Mezhdunarodnye standarty Orhanyzatsyy Obъedynennykh Natsyi v oblasty zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva [United Nations International Standards for the Protection of Participants in Criminal Proceedings]. Admynystratyvnoe pravo y protsess. No. 1. P. 72–73. 6. Yvanov Y. S. (2013). Pereselenye zashchyshchaemoho lytsa na druhoe postoiannoe mesto zhytelstva v otechestvennom y zarubezhnom prave [Relocation of the protected person to another permanent place of residence in domestic and foreign law.]. Rossyiskyi sledovatel. No. 6. P. 43 7. Zaitsev O. A. (1997). Teoretycheskye y pravovye osnovy hosudarstvennoi zashchyty uchastnykov uholovnoho protsessa [Theoretical and legal foundations of state protection of participants in criminal proceedings] / pod red. S. P. Shcherby. M. P. 10. 8. Zakon o kontrole za orhanyzovannoi prestupnostiu v SShA (1991). Borba s prestupnostiu za rubezhom (po materyalam zarubezhnoi pechaty): ezhemesiachnyi ynformatsyonnyi biulleten [Fight against crime abroad (according to foreign press): monthly newsletter]. M. Vyp. No. 10. P. 22–40. 9. Zakaliuk A. P. (2007). Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka [Course of modern Ukrainian criminology: theory and practice: in 3 books] : u 3 kn. K. : In Yure, Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. 424 p. 10. Kvashys V., Vavylova A. (1994). Pomozhem zhertvam prestuplenyia [Let's help the victims of crime]. Rossyiskaia yustytsyia. No. 4. P. 50. 11. Luneev V. V. (2000). Desiatyi konhress OON po preduprezhdenyiu prestupnosty y obrashchenyiu s pravonarushyteliamy, eho mesto v ystoryy konhressov [The Tenth United Nations Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders, its place in the history of congresses]. Hosudarstvo y pravo. No. 9. P. 95–100. 12. Mezhdunarodnye akty o pravakh cheloveka: sbornyk dokumentov [International human rights instruments: a collection of documents] (1998). V. A. Kartashkyn y E. A. Lukasheva. M. 13. Obzor praktyky prymenenyia prohramm po zashchyte svydetelei Kanadskoi Korolevskoi Konnoi polytsyei [Review of the practice of application of witness protection programs by the Royal Canadian Mounted Police]. (2000). Zarubezhnyi opyt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovykh aktov, orhanyzatsyonnykh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red.V.V. Chernykova. M. P. 345–350. 14. O kolychestve zashchyshchaemykh lyts, pryniatykh v Prohrammu: Prohramma po zashchyte svydetelei. Ezhehodnyi otchet [On the number of protected persons admitted to the Program: Witness Protection Program. Annual Report]. (2000). Zarubezhnyi opyt pravovoho rehulyrovanyia po voprosam zashchyty uchastnykov uholovnoho sudoproyzvodstva y praktyka eho prymenenyia: sbornyk pravovykh aktov, orhanyzatsyonnykh dokumentov y ynformatsyonno-analytycheskykh materyalov / pod red. V. V. Chernykova. M. P. 351–352. 15. Fadeeva M. P. (2006). Teoryia y praktyka hosudarstvennoi zashchyty lyts, sodeistvuiushchykh uholovnomu sudoproyzvodstvu [Theory and practice of state protection of persons assisting in criminal proceedings] : dys. … kand. yuryd. nauk. M. P. 83. 16. Yukhno O. O. (2015). Aktualni problemy zapobihannia kryminalnym pravoporushenniam pry zaprovadzhenni ta vdoskonalenni chynnoho Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Actual problems of prevention of criminal offenses in the introduction and improvement of the current Criminal Procedure Code of Ukraine]. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. No. 2. P. 275–286. 17. Khloptseva E. Iu. (1995). Uholovno-pravovaia okhrana pravosudyia [Criminal law protection of justice]: dys. … kand. yuryd. nauk. Ekaterynburh. P. 43. 18. Waller I. (1987) Victims versus Regina Malefactor [Victims versus Regina Malefactor]: Justice for the Next 100 Years. Criminal Law in Action. Anthem. P. 421-422.