Magna carta (1215): the idea suitable for the present

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Authors: 

V. S. Makarchuk

The ideas ofMagna Charta, which are presently ignored by the contemporary
Ukrainian educational literature are considered; their significance for the nowadays demands
of the reforms of Ukrainian legal system are evaluated

1. Кириченко В. Є. Велика хартія вольностей – міф чи право – погляд з континенту // Права
людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії
вольностей): матеріали ХХХІІІ міжнародної історико-правової конференції 17–20 вересня 2015 р.,
с. Коблеве. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. – 430 с., С. 15 – 21. 2. Малишко В. М. Велика хартія
вольностей 1215 року і становлення конституційного права в США // Права людини …, сс. 36–43.
3. Коваль А. Ф. Еволюція прав людини та значення Великої хартії вольностей для життя сучасного
суспільства // Права людини …, С. 44 – 51. 4. Федоров К. Г. История государства и права
зарубежных стран. – Л.: Издание ЛенГУ, 1977. – 456 с. 5. Історія держави і права зарубіжних
країн (Середні віки та ранній новий час): Навч. посібн. / За ред.. проф. Б. Тищика. – Львів: Світ,
2006. – 696 с. 6. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. –
2-е вид. перероб. й доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. 7. Іванніков І. А. Велика
хартія вольностей, правова система Великої Британії, пострадянські правові реалії: чи можливі
запозичення // Права людини …, сс. 22–28. 8. Велика хартія вільностей (витяги) // Бостан Л. М.,
Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи станово-кастового
суспільства : навч. посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. – 340 с., С. 247–248.