The genesis of the ukrainian polemical flow and its importance for the formation of the philosophical-legal concepts

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 273–281

Authors: 

Olha Kolych

The article analyzes the historical conditions of the polemical current formation. The causes of the Brest Union adoption and its consequences for the Ukrainian society at the end of XVI – the beginning of the XVII century are analysed. It analyses the impact of the polemical struggle on the formation of the philosophical and legal ideas in Ukraine.

1. Білик Б. Культурологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Білик – К.: КНИГА, 2004. –408 с. 2. Білоус П. В. Історія української літератури XI–XVIII ст.: навч. посіб. / П. В. Білоус. – К.:ВЦ “Академія”, 2009. – 424 с. 3. Бондарчук Я. Боротьба К.-В. Острозького з Берестейською унією1596 року / Я. Бондарчук // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”].Сер.: Філософія. – 2008. – Вип. 4. – С. 37–45. 4. Вінтер Е. Візантія та Рим у боротьбі за Україну Едуард Вінтер; пер. з нім. – Прага: Видавництво Юрія Тищенка, 1944. – 222 с. 5. Гелей С. Д. Політологія [текст]: навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-е вид. перероб. та доп. – К.: “Центр учбової літератури”, 2012. – 348 с. 6. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VIII. Розділ VIII. – К., 1995. – 856 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://litopys.org.ua/hrushrus/iur80803.htm 7. Дорошенко Д. Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу / Дмитро Дорошенко. – Берлін: друкарня Е. Віхнера, 1940. – 71 с. 8. Земерова Т. Ю. Історія України / Т. Ю. Земерова, І. М. Скирда. – Х.: ФОП Співак В. Л., 2012. – 832 с. 9. Мальчевський О. Формування національної свідомості представниками УГКЦ (кінець ХVІ – перша пол. ХVІІ ст.) / О. Мальчевський // Тези звітної наукової конференції
філософського ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 83–86. 10. Мальчевський О. М. Культурологічні аспекти українського націогенезу (XVI – перша половина XVII ст.) / О. М. Мальчевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філософ. науки. – 2006. – Вип. 9. – С. 117–126. – C. 124. 11. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. Т. 1 До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1992. – 640 с. 12. Семчишен М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу / Мирослав Семчишен. – 2-ге вид., фототип. – Київ: Друга рука; Ростов на Дону: Феникс: Грампус Эйт, 1993. – 550 с. 13. Юристовський О. І. Нарис історії політичної думки: навч. посіб. / Орест Юристовський. – Львів: ОлІС-плюс, 2001. – 272 с.