About the juridical qualification military administrative offenses

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 92–99

Authors: 

Oleksiy Ostapenko

In the article are considered the the question of the legal qualification unlawful acts or omissions committed by the Armed Forces of Ukraine and equalized to them entities. The author proposed the vision of the object-subject features qualification the military
administrative offenses.

Відповідальність за військові злочини [текст] практичний посібник. – К. : “Центр учбової літератури”, 2015. – 264 с.
Правові основи захисту України від зовнішньої та внутрішньої агресії: навч. посіб. / В. В. Середа, М. В. Коваль, С. С. Єсімов, М. П. Гурковський. – Львів: Львів.ДУВС, 2015. – 996 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 вересня 2015 року; Офіц. текст. – К. : Алерта, 2015. – 262 с.
Новітні вчення про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку / В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, А. Г. Ярема та ін.; відп. ред. кер. авт. кол. В. Г. Ротань. – Х. : Право, 2013. – 752 с.
Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для юрид. вуз. и фак. / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА, 1999. – 552 с.
Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія в справах про адміністративні проступки / І. Голосніченко, М. Стахурський, Н. Золотарьова // Право України. – 2002. – № 2. – С. 26–30.
Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 5–8.
Килясханов И. Ш. Административная ответственность : учебное пособие / Килясханов И. Ш., Стахов А. И. – 3-е изд.перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 144 с.
Колпаков В. К. Адміністративні правопорушення в системі адміністративних деліктів / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко // Боротьба з організованою злочинною корупцією (Теорія і практика). – 2002. – № 5. – С. 7–12.
Тимошенко И. В. Административная ответственность : Учебное пособие / И. В. Тимошенко. – М. : Март; Ростов-на Дону: Март, 2004. – 288 с.
Философский словарь. – М.: Политиздат, 1986. – 530 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрощенко. – Донецьк : Тов. Глория Трейд, 2012. – 864 с.
Толоконников В. К. Значение динамического исследования признаков объекта, как важнейшего принципа криминалистической идентификации в раскрытии тяжких преступлений // Вестник Самарской гуманитарной академии / Серия : право. – 2013. – № 1 (113). – С. 149–154.
Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развития законодательствав. – Х. : Основа, 1994. – 640 с.
Фесенко Є. В. Злочини протии здоров’я населення та система заходів з його охорони : Монографія. – К. : Атіка, 2004. – 280 с.
Остапенко О. І.Адміністративна деліктологія : дис. док. юрид. наук : 12.00.07 / Остапенко. – К. : 1996. – 311 с.
Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : Монографія / Колпаков В. К. – К. : “Юрінком Інтер”, 2004. – 528 с.
Відповідальність за військові злочини : практичний посібник. – К. : “Центр учбової літератури”, 2015. – 264 с.
Злотина М. Диалектика / Отв. ред. Ю. А. Мелков. – К. : Институт философии им. Г. С. Сковороды : Институт социологии, 2004. – 344 с.
Авер’янов В. Б. Адміністративне право України : Академічний курс : підручник: у 2 т. / Авер’янов В. Б. – К. : Юрид. думка, 2007. – Т. 1: Загальна частина. – 2007. – 272 с.
Теория познания. В 4 т. Т. 2. Социально-культурная природа познания / АН СССР, Ин-т философии; Под ред. В. А. Лекторского, Т. И. Ойзермана. – М.: Мысль, 1991. – 478 с.
Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 року № 1975-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 188.
Личенко І. О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності : Монографія / І. О. Личенко. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 216 с.