The contents of administrative responsibility for offenses in the sphere of ensuring road safety

Автори: 
N. Bortnyk, S.Yesimov

The article raised the theoretical aspects of administrative responsibility for offenses in the field of road safety. Analyzes the elements of an administrative offense – object and subject of the offense, the objective and the subjective aspect in the field of road safety and road services in the context of existing legislation. Analyzed scientific views on the issue of administrative responsibility for offenses in the area of road safety from the perspective of the theory of administrative and criminal law.

1. Pro Rekomendaciyi parlaments`ky`x sluxan` na temu: “Stan i perspekty`vy` zabezpechennya v Ukrayini bezpeky` dorozhn`ogo ruxu” ["State and prospects of Ukraine in ensuring road safety"]. Resolution Of The Verkhovna Rada Of Ukraine on April 13, 2016, 414 р. 2. Pro zatverdzhennya Galuzevoyi programy` zabezpechennya bezpeky` ruxu na avtomobil`nomu transporti na 2016–2018 roky` [On approval of the Branch program of traffic safety in road transport for the years 2016-2018]. Order of the Ministry of infrastructure of Ukraine on Mar 18, 2016. Availadle at: mtu.gov.ua/files/ГПЗБР%20на%20АТ%20на%202016-2018.doc. 3. O. I. Ostapenko, M. V. Kovaliv, R. V. Kisil` Administraty`vne pravo (Administrative law) Kiev, Ukrainian Association of publishers of the "Legal 47 unity" Publ., 2008. 533 р. 4. Py`ly`piv R. Novy`j format administraty`vno-pravogo regulyuvannya bezpeky` dorozhn`ogo ruxu [The New format of administrative-legal regulation of road safety] Jurnalul juridic nationan: teorie si practica, 2016, Vol. 2 (18), pp. 57–61. 5. Ostapenko O. I. Administraty`vna
deliktologiya: social`no-pravovy`j fenomen i problemy` rozvy`tku [Administrative delictology: a sociolegal phenomenon and the problems of development], Lviv state University of internal Affairs Publ., Lviv, 1995, 312 р. 6. Naukovo-prakty`chny`j komentar Kodeksu Ukrayiny` pro administraty`vni pravoporushennya / Pyetkov S.V., Armash N.O., Dodin Ye.V., Zhuravl`ov D.V., Bortny`k N. P., Ostapenko O. I. ta in.; Za zag. red S. V. Pyetkova [Scientific and practical commentary of the code of Ukraine on administrative offences], Kiev, MCC Publ., 2016, 544 р. 7. Kovaliv M. V., Orty`ns`ky`j V.L., Ostapenko O. I., Sopil`ny`k L. I. i in. Administraty`vno-pravove zabezpechennya diyal`nosti transportu Ukrayiny` (Administrative and legal support for the activities of transport of Ukraine), Lviv state University of internal Affairs Publ., Lviv, 2011, 600 р. 8. Kudryavcev V. N. Y`zbrannыe trudы (sborny`k) [Selected works (collection)], Saint Petersburg, Legal center Press Publ., 2003, 567 р. 9. Kolpakov V. K. І іn.; for the editorship of O. V. Kuzmenko Administraty`vna vidpovidal`nist`: kurs lekcij [Administrative responsibility: course of lectures], Kiev, Jurincom Inter Publ., 2016, 567 р. 10. Veselova L. Yu. Administraty`vna vidpovidal`nist` yak zasib garantuvannya bezpeky` dorozhn`ogo ruxu (Administrative responsibility as a means of ensuring road safety), Scientific Bulletin of Kherson state University. Series legal. 2015, Vol. 2 (2), pp. 66–68. 11. Shepit`ko V. Yu. Vy`kory`stannya informacijny`x texnologij pid chas avtomaty`chnoyi fiksaciyi porushen` u sferi bezpeky` dorozhn`ogo ruxu (The use of information technology during auto commit violations in the sphere of road safety). The fight against crime 2015, Vol. 29, pp. 109–118. 12. Fedorchak I. V. Ob’yekty`vna storona administraty`vnogo pravoporushennya u sferi zemel`ny`x pravovidnosy`n (The objective side of an administrative offense in the sphere of land relations) Scientific Bulletin of Kherson state University. Series legal. 2014, Vol. 24, pp. 137–140. 13. Yarova R. V. Ponyattya administraty`vnoyi vidpovidal`nosti special`ny`x sub’yektiv – vodiyiv avtotransportny`x zasobiv (The concept of administrative responsibility of the special subjects – drivers of vehicles) Economics and management of transport – NTU Publ., Kiev, 2015, Vol. 2, pp. 262–269. 14. Landina A. V. Normaty`vne vy`znachennya sub’yekta zlochy`nu u zarubizhnomu kry`minal`nomu zakonodavstvi (The statutory definition of the subject of crime in foreign criminal law), The Bulletin of the Association of criminal law of Ukraine, 2015, Vol. 1(4), pp. 105–112.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 38–47