About some questions of labor migration in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 175–180

Authors: 

Nataliya Blok

The article considers the essence of labor migration in Ukraine. The article analysed the current situation on the labor market and the reproduction of the labor force in Ukraine and abroad, the dynamics of unemployment and wage rates. The article analysed dynamics of remittances from abroad.

Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05 листопада 2015 року // Відом. Верх. Ради України. – 2016. – № 49-50. – Ст. 463. 2. Воронин В. Особливості процесів трудової міграції та розвиток імміграційної політики в країнах Західної Європи в період 60–80 років. Зарубіжний досвід соціально-економічної політики і проблеми зовнішньоекономічних зв’язків. – К., 1993. – 260 с. 3. Малиновська О. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія. – К., 2004. – 236 с. 4. Чугуєвська М. Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном: навч. посіб. – К.: Віче, 2012. – № 24. – 30 с. 5. Рыбалковский Л. Миграция населения (вопросы теории). – М., 2003. – 240 с. 6. Населення України. Трудова еміграція в Україні. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2019. – 233 с. 7. Журба О. Поняття та сутність праці за кордоном та сучасної української трудової міграції: Форум права. – 2008. – № 1. – 153 с. 8. Позняк О. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та перспективи. – Умань: СПД Сочінський, 2007. – 276 с. 9. Малиновська О. Регулювання проблеми біженців у країнах Західної Європи. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2003. – № 1. – 128 с. 10. Чехович С. Міграційне право України: Підруч. – К.: Школа, 2003. – 260 с. 11. Римаренко Ю. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. – К., 1998. – 912 с. 12. Романюк М. Міграції населення України за умов перехідної економіки: Методологія і практика регулювання. – Львів: Світ, 1999. – 292 с. 13. Пуригіна О., Сардак С. Міжнародна міграція: навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 312 с.