Admission of collecting by the expert of objects of examination

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 436–440

Authors: 

Volodymyr Baranyak

On the basis of analysis of legislation, theories and practices of judicial examination are investigational maintenance of concept “оbject of examination”, a question is considered in relation to admission of collecting by the expert of objects of examination. The expounded suggestions are in relation to admission of collection of objects of examination an expert during realization of research, them further theoretical development, fixing at the level of law by making alteration and adding to the legislative acts and introduction in practical activity with the aim of providing of plenitude and quality of collection of evidential information.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с. – (Кодекси України). 2. Проект Закону України “Про судово-експертну діяльність”. – Режим доступу: old.minjust.gov.ua/43603. 3. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1618-15. 4. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України 23.03.2012 № 4 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищого господарського суду № 3 від 16.01.2013, № 6 від 10.07.2014). – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/v0004600-12. 5. Науково-практичний коментар НПК Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2013 р. Режим доступу: uazakon.ru/ukr/kupap/. 6. Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / А. Р. Шляхов. – М.: Юрид. литература, 1979. – 123 c. 7. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – Х.: Фактор, 2011. – 400 с. 8. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів: монографія / В. О. Комаха, Г. Ф. Кривда та інші; за заг. ред. В. О. Комахи; Одеська національна юридична академія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 56–61. 9. Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. – М.: Ин-т повышения квалификации РФЦСЭ, 2005. – 264 с. 10. Махов В. Н. Производство судебной
экспертизы / В. Н. Махов // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации; под общ. ред. В. В. Мозякова. – М., 2002. – 457 с.