The problem of organizing forensic activities in the process of prosecution: European experience in the context of coercion

2022;
: 140-146

Huzela M. "The problem of organizing forensic activities in the process of prosecution: European experience in the context of coercion."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

 

The article is devoted to the problem of organization of forensic activity in the process of criminal prosecution and, in general, to the problem of improving the whole procedure of obtaining evidentiary information in the process of criminal proceedings in European countries. Such foreign experience can be, in particular, extremely useful both for the organization of forensic activities in Ukraine and, in general, for improving the whole procedure of obtaining evidentiary information in the course of criminal proceedings in the context of procedural coercion.

The article investigates that the system of organization of forensic activity in its specific expression, as well as the status of an expert are regulated by current legislation and departmental regulations of a particular country. Legal regulation of forensic activity in most European countries, as well as in Ukraine, is based on the current criminal procedure law. Departmental regulations mostly determine the procedure for carrying out internal system activities. Therefore, the problem of the organizational structure of forensic units in some European countries, as well as the problem of determining their competence and organization of activities deserves special attention.

Based on the analysis of domestic and foreign scientific literature, some issues of organization of forensic expertise in some European countries, as well as issues of legal (procedural) status of forensic expert were studied. It is concluded that the importance of foreign experience in solving these problems to improve the criminal procedure legislation of Ukraine.

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Elektronnyi resurs: http://www.rada/lny.com

2.Bыkov A. V. (2008). Teoretycheskye y prykladnыe problemы funktsyonyrovanyia natsyonalnыkh polytseiskykh system [Theoretical and applied problems of functioning of national police systems]: Dys. ... dokt. yuryd. Nauk. M., 459 p. 

3.Mykhailenko K. E. (2003). Mezhhosudarstvennoe rehulyrovanye okazanyia pravovoi pomoshchy po hrazhdanskym, semeinыm y uholovnыm delam (na prymere stran SNH) [Interstate regulation of legal aid in civil, family and criminal cases]: Dys. ... kand. yuryd. Nauk. M., 197 p. 

4.Zaitseva E. A. (1994). Sovershenstvovanye pravovoho ynstytuta sudebnoi эkspertyzы v stadyy rassledovanyia [Improving the legal institute of forensic science in the investigation stage]: Dys. ... kand. yuryd. Nauk. Volhohrad, 208 p.  

5.Fursa S.Ia., Tsiura T.V. (2005). Dokazy i dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi [Evidence and proof in civil proceedings] : Naukovo-praktychnyi posibnyk / S.Ia. Fursa, T.V. Tsiura. K.: Vydavets Fursa S.Ia., KNT, 256 p.

6. Zabrodskyi M.A. (2009). Orhanyzatsyonno-pravovыe aspektы sovershenstvovanyia rehystratsyonnoi deiatelnosty v systeme Mezhdunarodnoi orhanyzatsyy uholovnoi polytsyy - Ynterpola v protsesse raskrыtyia y rassledovanyia prestuplenyi [Organizational and legal aspects of improving registration activities in the system of the International Criminal Police Organization - Interpol in the process of detecting and investigating crimes]: Avtoref. dys. ... kand. yuryd. Nauk / M. A. Zabrodskyi. Krasnodar, 24 p. 

7.European Journal of Crime, Criminal Justice and Criminal Law (1996).

8.Wallace W. (2005). Policy-Making in the European Union. 4 ed. Oxford [Policy-Making in the European Union. 4 ed. Oxford]: Oxford University Press, 272 p.

10. Huzela M., Kantsir V. (2018). Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii sudovo-ekspertnoi diialnosti v protsesi zdiisnennia kryminalnoho peresliduvannia [Foreign experience in the organization of forensic activities in the process of criminal prosecution]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Yurydychni nauky. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, № 906 (20).  P. 129–135.