Ethical codes as a moral and legal basis improve the effectiveness of oath

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 287–291

Authors: 

Mariya Maskovita

The article analyzes the moral basis of complex functioning institution oath. The role and place of deontological codes in enhancing the effective implementation and compliance of the oath by the legal professions.

1. Гетьман-П'ятковська І. А. Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. А. Гетьман-П'ятковська; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 20 с. 2. Кант И. Метафизика нравов: в 2 частях / пер. с нем., примеч. С. Я. Шейнман-Топштейн и Ц. Г. Арзаканьяна. – М., 2007. – 478 с. 3. Кодекс суддівської етики, затверджений XI черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud% 20etiki (1).pdf. 4. Покровский П. Бентам и его время. – Петроград: Типографія А. Э. Коллинсъ, 1916. – 688 с. 5. Правила адвокатської етики, затвердженні Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkdka.org/praviladvokatskojietiki. 6. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282. 7. Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: Наказ Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 127 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3037. 8. Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордоном: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Головного управління державної служби України від 05 липня 2011 року № 330/151/809/434/146 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61. – Ст. 123. 9. Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Головного управління державної служби України від 14 червня 2011 року № 319/149/145/145 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 50. – Ст. 49. 10. Про затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури : Наказ генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html _m=publications&_t=rec&id=113992. 11. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 // Урядовий кур’єр. – 20 лютого 2016. – № 34. 12. Про
затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2012 року № 155 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 1357. 13. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України : Наказ Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2013 року № 2104/5 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – Ст. 580. 14. Радейко Р. І. Теоретичні аспекти деформалізованих конструкцій у праві / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Серія: “Юридичні науки”. – 2015. – № 827. – С. 184–192. 15. Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / С. С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002. – 32 с.