Fourth generation of human rights: general characteristics

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 213–217

Authors: 

Olha Barabash

The article analyzes the range of rights that belong to the fourth generation, the necessity of their isolation in a separate group. Studied euthanasia and cloning law as the fourth generation of their legal and moral aspects.

Оніщенко Н. М. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в України: моногр. / Кол. авт.; за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука. – К., 2007. – 424 с. 2. Тиріна М. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації / М. Тиріна // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 728–732. 3. Радзієвська В. Права людини нового покоління та їх міжнародно-правове регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Nvknuvs/20105/radzivsa.ht. 4. Мушак Н. Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізаційних процесів / Н. Б. Мушак // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 298 – 301. 5. Каньдя О. А. Четверте покоління прав людини: нагальна потреба чи свдчення втрати моральності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cki.org.ua/wp-content/uploads/2014/05. 6. Корельский В. М. Теория государства и права: учеб. для вузов / под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. – М.: НОРМА—ИНФРА-М, 2000. – 616 с. 7. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101–107. 8. Авдеенкова М. П. Право на физическую свободу / М. П. Авдеенкова, Ю. А. Дмитриев // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 19–23. 9. Романовский Г. Б. К вопросу о праве на смерть как юридической основе легализации эвтаназии и самоубийства. Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (II Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародного права) “Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я” (23–24 квітня 2009р., м. Львів) / Упор. Сенюта Г. Я., Терешко Х. Я. – Львів: ЛОБФ “Медицина і право”, 2009. – С. 232–234. 10. Рудинский Ф. М. Гражданские права человека: общетеоретические вопросы // Право и жизнь. – 2000. – № 31. – С. 15–18. 11. Головистикова А. Н. Права человека: учебник. – М.: Эксмо, 2008. – 327c. 12. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. – М.: Юриспруденция, 2000. – 478 c. 13. А. И. Антропология права: учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 583 c. 14. Шебаніц Д. М. Сучасна проблематика теорії “поколінь прав людини” в умовах європейської міждержавної інтеграції [Текст] / Д. М. Шебаніц // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю. М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – Т. 1. Вип. 31. – С. 57–61. 15. Супрун О. В. Права людини нового покоління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/298.pdf.
Проект Закону України “Про внесення доповнень до Цивільного Кодексу України (щодо гарантування права фізичної особи на доступ до Інтернету)”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50669. 17. Грищенко О. Проблема клонування: суспільний та правовий аспект / О. Грищенко // Юридичний журнал. – 2005. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/artide.php?id=1976. 18. Мартинюк-Гресь С. Евтаназія: “за” чи “проти”? / С. Мартинюк-Гресь // Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик. – 2008. – № 47. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.personal-plus.net/299/4230.html. 19. Про заборону репродуктивного клонування людини : Закон України від 14 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 5. – Ст. 111. 20. Вир С. Клонирование человека: аргументы в защиту / С. Вир [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://planeta.moy.su/blog/stiven_vir_klonirovanie_cheloveka_ argumenty_v_ zashhitu/ 2012-11-11-34772.