Problems combating the threat of bioterrorism in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 495–499

Authors: 

R. Sybirna, A. Sybirnyj

The characteristic spectrum of infectious diseases, which are suitable for use with bioterrorism purpose is given. Possibility of modern microbiological identification methods using for biosafety of the state is grounded. The features of interaction units and the Ministry of Internal Affairs, Security Service, the Ministry of Health to respond effectively to the threat bioterrorism in Ukraine.

1. Андрейчин М. Біотероризм. Медична протидія / М. Андрейчин, В. Копча. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с. 2. Березін О. Б. Біотероризм. Сутність і методи протидії / О. Б. Березін // Зб. мат. 12-ї всеукр наук-метод конф. “Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”. – К.: НТУУ “КПІ”; Основа, 2015. – С. 39–43. 3. Благута Р. І. Криміналістика: навч. посіб. / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін.; за заг. ред Є. В. Пряхіна. – К.: Атіка, 2012. – 496 с. 4. Закон України “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 27. – С. 218. 5. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 29. – С. 228. 6. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34–35. – С. 458. 7. Курзова В. В. Актуальні питання правового реглювання міжнародного співробітництва України в сфері боротьби з біотероризмом / В. В.Курзова // Митна справа. – 2016. – № 6(90). – С. 34–43. 8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні. – К.: ДСНС, 2015. – 365c.