Problems of legal regulation of the activities of the national police in the field of road safety

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 29–35

Authors: 

Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov

In the article the theoretical and practical aspects of legal regulation of Ukraine National Police units in the field of road safety. Analyzed administrative legal National Police under departmental regulations in the field of road safety issues and defined the ways of improving the regulatory framework.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
Реферативний огляд європейського права (інформаційно-аналітичний дайджест квіт. – черв. 2015 р.) / За заг. ред. В. О. Зайчука. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. – 64 с.
Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінет Міністрів України від 28.10.2015 № 878. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0 %BF/paran177#n177].
Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: Наказ МВС України від 02.07.2015 № 796 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15].
Про затвердження Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103-2015-%D0 %BF].
Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 07.11.2015 № 1395 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15/paran7#n7].
Бесчастний В. Стратегічне реформування державної політики безпеки дорожнього руху: від причин до конкретних заходів / В. Бесчастний // Віче. Наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.viche.info/journal/2979/].
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 14.07.2015 № 596-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 39. – Ст. 372.