Socialization: methodological approach to problems

Authors: 

Taras Harasymiv, T. Ivanyshyn

The article reveals the essence and meaning of methodological approaches to explain the process of socialization, analyzed the prospect of developing definite problem. The problem of socialization is analyzed on contemporary research in this area, offered a new perspective on its status in the social philosophy that meets the needs of a knowledge-social personality development prevailing in society today.

Черниш Н. Й. Соціологія / Наталія Йосипівна Черниш. – Львів: Кальварія, 2003. – C. 13, 138–139.
Анциферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы / Л. И. Анциферова // Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – C. 3–19.
Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К.: Наукова думка, 1995. – C. 235.
Краткий психологический словарь // под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов/нД: Феникс, 1998. – C. 187.
Волкова Н. П. Педагогіка / Наталія Павлівна Волкова. – К.: Вид. Центр “Академія”, 2001. – C. 36.
Фіцула М. М. Педагогіка / Михайло Миколайович Фіцула. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000. –C. 69–70.
Соціологія / за ред. В. Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – С. 195.
Якуба О. О. Соціологія / Олена Олександрівна Якуба. – Х.: Константа, 1996. – С. 87.
Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: монографія / В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – К.: УДЦССМ, 2001. – Кн. 1. – C. 50–52.
Циба В. Г. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз) / Віталій Трохимович Циба. – К.: МАУП, 2000. – C. 114–115.
Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / Алла Йосипівна Капська. – К.: УДЦССМ, 2001. – C. 21.
Фрейд З. Вступ до психоаналізу / Зигмунд Фрейд; [пер. з нім.]. – К.: Основи, 1998. – С. 524–547.
Смелзер Н. Социология / Нейл Смелзер. – М., 1994. – С. 203.
Хайдеггер М. Що таке метафізика / Мартін Хайдеггер // Читанка з історії філософії. Зарубіжна філософія XX ст. – К.: Довіра, 1993. – Т. 6. – С. 90.
Ольшанский Д. В. Политическая психология / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – СПб.: Питер, 2002. – С. 146.
Основи політичної науки / за заг. ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1998. – Ч. 3: Політична свідомість і культура. – 556 с.
Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології / Микола Павлович Лукашевич. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 78.
Гіденс Е. Соціологія / Ентоні Гіденс; [пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник]; наук. кер. О. Iващенко. – К.: Основи, 1999. – C. 42.
Психологический словарь /под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М., 1996. – С. 364.
Соціологія: короткий соціологічний словник / за заг. ред. В. І. Воловича. – К.: Український Центр духовної культури, 1998. – С. 43.